“සාගරය ජීවයේ ආරම්භයයි”

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Launching the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture- 2022

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

එක්සත් ජාතීන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන පරිදි සුළුපන්න ධීවර කාර්මීකයින් හා ජලජිවි 2022 වර්ෂය ශ්‍රී ලංකා සන්දර්භය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ මෙම වැඩසටහන - 2021.06.07

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ලෝක සාගර දිනය අදයි (2021.06.08)

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Press Release - Negombo Citizens Collective

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

මීගමු පුරවැසි එකමුතුව, පුවත් නිවේදනය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

පොල් පැළ බෙදා දීම - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement