ආහාර ස්වෛරීත්වය හා ආහාර අයිතිය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම. කුරුණෑගල ප්‍රජා සහයෝගිතා සන්සදය - 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ලෝක ආහාර දිනයට සමගාමීව ආහාර ස්වෛරීත්වය හා ආහාර අයිතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය, 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ආහාර අයිතිය හා ආහාර ස්වෛරීත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම, දකුණේ ධිවර සංවිධානය - 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ආහාර ස්වෛරීත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම, කිලිනොච්චි ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය - 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ආහාර ස්වෛරීත්වය හා ආහාර අයිතිය පිළිබඳව පොළොන්නරුව මිරිදිය ධීවර සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය දැනුවත් කිරීම - 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ආහාර ස්වෛරීත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම, අම්පාර දිස්ත්‍රික් ධිවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය. 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ආහාර ස්වෛරීත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ධිවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය - 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ආහාර අයිතිය හා ආහාර ස්වෛරීත්වය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම, පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය - 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ආහාර ස්වෛරීත්වයේ හා ආහාර සුරක්‍ෂිතතාවය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම - 2021.10 .17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

කාන්තා දායකත්වයක් නොමැතිව ආහාර ස්වෛරීත්වයක් ඇති කළ නොහැක - 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ගැමි කාන්තාවන් ආර්ථිකයට ලබා දෙන දායකත්වය - 2021 .10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ආහාර පද්ධතියක අර්බුදයක කාන්තා ගොවීන්ට විසඳුම් සෙවිය හැකි ද? 2021.10.17

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ලෝක ආහාර දින සැමරුම - 2021 "ආහාර යනු අයිතියකි. ආහාර ස්වෛරීත්වයෙන් තොර අනාගයක් නැත" 2021.10.16

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

සුළු පරිමාණ ආහාර නිෂ්පාදකයා ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාස සඳහා වන විසඳුමේ කොටසකි - 2021.10.15

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement