දිස්ති‍්‍රක් කි‍්‍රයාකාරීන් සහ තරුණ ප‍්‍රජාව සදහා ලබා දෙන සමාජ මාධ්‍ය පුහුණුව

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Northern fisherman protested against the invasion of Indian Trawlers

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ඉන්දියන් ට්‍රෝලර් ආක්‍රමණයට එරෙහිව උතුරේ ධීවරයින්ගේ විරෝධය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

2020 National Fisheries Solidarity Movement Annual Women's Fedaration

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

NAFSO celebrates ‘International Human Rights Day’ 2020.

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

තිරසර මිරිදිය ධීවර ප්‍රතිපත්තිය නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැවති සාකච්ඡාව

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

දකුණේ ධීවර සංවිධානයේ කාන්තාවන්ගේ ජීවන මාර්ග සදහා අත්වැලක්

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

වියනාගිපුරම් සහ කන්නගිපුරම් ජනතාවට වියළි ආහාර බෙදා දීම

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

මාඑළිය වැව්තාවුල්ලේ දියත් කළ රුක් රෝපණ වැඩසටහන

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

23rd World Fisheries Day commemoration of National Fisheries Solidarity Movement- 2020

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement