ඉන්දියන් ට්‍රෝලින් ගැටලුව පිළිබඳව ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාකාරීන්ගේ කිහිප දෙනෙකුගේ අදහස් දැක්වීම

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

කාන්තා ප්‍රතිලාභීන්ගේ කාර්තුමය රැස්වීම, பெண்கள் பயனாலிகளின் மூன்று மாத கூட்டம், Quarterly meeting of women beneficiaries

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් අරුම්බු කාන්තා ෆෙඩරේෂනය,கிளிநொச்சி அரும்பு பெண்கள் சம்மேளனம்,“Arimbu” Women Federation

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

අම්පාර ධීවර වෘත්තිය සමිතියෙන් වියළි සහනාධාර - (2021.05.01)

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

මුලතිව් දිස්ත්‍රික් තරුණ හමුව සහ ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරය - (2021.04.30)

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

යාපනය දිස්ත්‍රික් තරුණ හමුව - (2021.04.30)

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් තොඩ්ඩවේලී තරුණ හමුව - (2021.04.29)

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

අම්පාර දිස්ත්‍රික් තරුණ කමිටු රැස්වීම - (2021.04.28)

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ GIZ යටතේ මාධ්‍ය උපකරණ ලබා දීම

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement