ධීවර ප්‍රජාවගේ වත්මන් තත්ත්වය සහ අනාගතය පිළිබඳ සාකච්ඡාව - මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

යාපනය දිස්ත්‍රික් පුන්තාලිර් කාන්තා රැස්වීම - 2021.07.29

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

කඩොල්කැලේ කලපු ඉවුරුවල ප්ලාස්ටික්හරණ ක්‍රියාවලිය - 2021.08.27

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ජාතික ධීවර වෘත්තීය සමිති මාසික රැස්වීම , අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය - 2021.08.28

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ඉඩම් ගැටලු සම්බන්ධයෙන් පැවති PARL සාකච්ඡාව - 2021.08.28

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

නැගෙනහිර හිරු කාන්තා සංවිධානයේ මාසික මහා සභා රැස්වීම - අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 2021.07.29

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Mobile Journalism මාධ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන - ජාතික ධිවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය - 2021.07.28

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

කාන්තා කුඩා කණ්ඩායම් හමු, - ශ්‍රී විමුක්ති ධිවර කාන්තා සංවිධානය මීගමුව

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ප්ලාටික් යොදා ගමු ඵලදායි වැඩකට - ශ්‍රී විමුක්ති ධිවර සංවිධානය, මීගමුව

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

පොල්පැල බෙදාදීම - අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

කටුවපිටිය බෝම්බයේ වගකිව යුත්තෝ කවුරු ද? මීගමුව පුරවැසි එකතුව

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

අප්‍රියෙල් 21 බෝම්බ ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරු සහ කුමන්ත්‍රණය වසන් කරන්නේ ඇයි? - මීගමුව පුරවැසි එකතුව

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

සංචරණ කාලයේ ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන ගිහිල්ලා පොලී ඉල්ලලා බලකරන්නේ කොහොමද?… ජාතික ධීවර සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයේ ලවීනා හසන්ති

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

මීගමුව, වැල්ලවීදිය තෙප්පම් ධීවර සමිතිය වෙත සහන සැලසීම

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ශ්‍රි විමුක්ති ධීවර කාන්තා සංවිධානයේ මානුෂීය ක්‍රියාන්විතය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

යාපනය දිස්ති්‍රක්කයේ යෝගපුරම් අවතැන් කදවුරේ ජනතාවට වියළි ආහාර ප්‍රදානය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

අර්බුදයක් හමුවේ මතු වූ මානුෂියත්වය - මීගමුව ශ්‍රී විමුක්ති ධීවර කාන්තා සංවිධානය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement