තිරසර ධීවර කර්මාන්තය දිරි ගන්වමු, විනාශකාරි ධීවර පන්නවල බලපෑම පිටුදකිමු, ධීවර ප‍්‍රජාව, වගකිව යුත්තන් හා සහයක කණ්ඩායම් අතර සංවාදය

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Two day training and education to carryout the social media campaign on ILO convention and social security.

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Translation of the speech of Sureka Malkanthi.

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Northern Province Fisher People's Unity General Body Meeting

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Workshop on Analyzing and understanding the National Fisheries and Aquaculture Policy and Identifying Intervention Process

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

District Youth Meeting in Jaffna District

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Workshop on Discussion and Emergence of Major Socio-Economic, Cultural and Political Issues of Women in the North, East and South.

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Online people tribunal on Blue Economy

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

How to use Social Media to minimize the plastic usage A Training workshop for district youth members of NAFSO

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Youth meeting in Mannar

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Negombo, Sri Vimukthi Fisher Women Organization home garden

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Meeting of the Yogapuram village in Jaffna district

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

A training workshop on Transitional Justice, Right to Information Act and United Nation convention on the status of Refugees

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

Kannagipuaram rendering free service

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement