දිදුලනා සඳ තුටින් නික්මිණ

නිශා පෙම් හසරැල්

දිදුලනා සඳ තුටින් නික්මිණ

නිශා පෙම් හසරැල්

සත්‍යයේ පන්හිඳ

නිශා පෙම් හසරැල්

සත්‍යයේ පන්හිඳ

නිශා පෙම් හසරැල්

ගතින් නොබිඳුව සිතේ පබැඳුම

නිශා පෙම් හසරැල්

නික්ම යාම

නිශා පෙම් හසරැල්

වහල් කවි

නිශා පෙම් හසරැල්

වහල් කවි

නිශා පෙම් හසරැල්

හතර වරිගය

නිශා පෙම් හසරැල්

හතර වරිගය

නිශා පෙම් හසරැල්

නිදහස් ද?

නිශා පෙම් හසරැල්

නිදහස් ද?

නිශා පෙම් හසරැල්

Keep or Kick, It's Your Call

නිශා පෙම් හසරැල්

Keep or Kick, It's Your Call

නිශා පෙම් හසරැල්

නුඹේ සිනහව

නිශා පෙම් හසරැල්

පතමි නැවතත් ඔබ ම මා

නිශා පෙම් හසරැල්

පතමි නැවතත් ඔබ ම මා

නිශා පෙම් හසරැල්

හිස්ව නැත නුඹෙ ලැගුම් හල මා

නිශා පෙම් හසරැල්