නොකී රහස්: උපන්දින සුබ පැතුම

නිශා පෙම් හසරැල්

වරක් නුඹ කිව්වා

නිශා පෙම් හසරැල්

උපන් දිනය

නිශා පෙම් හසරැල්

නුඹට මතක ද?

නිශා පෙම් හසරැල්

මම නික්මෙමි

නිශා පෙම් හසරැල්

නුඹට මතක ද?

නිශා පෙම් හසරැල්

If This Is Not Love, What Is?

නිශා පෙම් හසරැල්

Connecting The Dots

නිශා පෙම් හසරැල්

අපට අප හමු වෙලා ඇත අද

නිශා පෙම් හසරැල්

නෙතට හුරු නුඹ

නිශා පෙම් හසරැල්

නුඹ අමතන මා

නිශා පෙම් හසරැල්

I Will Never Love Again

නිශා පෙම් හසරැල්

Times You Don’t Even Think

නිශා පෙම් හසරැල්

නුඹෙන් නිම විය

නිශා පෙම් හසරැල්

The Joke

නිශා පෙම් හසරැල්

The Moon I See

නිශා පෙම් හසරැල්

ඇරඹුමක් නැති කල

නිශා පෙම් හසරැල්

Connecting The Dots

නිශා පෙම් හසරැල්

දිනක හිතුනොත්

නිශා පෙම් හසරැල්

Some Bitter Truths

නිශා පෙම් හසරැල්