224. තිස් වසරක රථ මතක (17)

THATTAYAGEKOLAMA

224. A.J. Ajantha Kumara

THATTAYAGEKOLAMA

223. තිස් අවුරුදු රථ මතක . . . . (16)

THATTAYAGEKOLAMA

239. ලක්ෂිත සමග මගේ මතක!

THATTAYAGEKOLAMA

බ්‍රෝකරයෝ සහ කේවලයෝ

THATTAYAGEKOLAMA

237. ඔව්! හොඳ මිනිසුන්ද සිටිති!

THATTAYAGEKOLAMA

236. සහතිකයක් සොයා!

THATTAYAGEKOLAMA

235. අරුත් සුන් අර්ථ කතන

THATTAYAGEKOLAMA

234. කොන්ඩයා තට්ටයෙකු වූයේ කෙසේද? (ශනිදා දහයට )

THATTAYAGEKOLAMA

233. Radio ඇඩ්ස් . . !

THATTAYAGEKOLAMA

232. Face Book Market Place (ශනිදා දහයට)

THATTAYAGEKOLAMA

231. හෙඩිං . . . !

THATTAYAGEKOLAMA

230. දෙද්දූව නත්තල

THATTAYAGEKOLAMA

229. "අඥ්ඥා කොන්ඩඥ්ඥ!" (ශනිදා දහයට XI)

THATTAYAGEKOLAMA

228. කරූ ගැන මතක!

THATTAYAGEKOLAMA

226. බහුශෘතයින් අතර . . . ! (ශනිදා දහයට IX)

THATTAYAGEKOLAMA

225. ජීප්පුවක් සොයා යෑම . . . . ! (ශනිදා දහයට VIII)

THATTAYAGEKOLAMA

224. එකට ගැටුනු දෙමස්සිනෝ ! (ශනිදා දහයට VII)

THATTAYAGEKOLAMA

223. ඔයිල් නැතිව ධාවනයේ (ශනිදා දහයට VI)

THATTAYAGEKOLAMA

222. එම්බ්‍රොයිඩර් වැළඳීම . .! (ශනිදා දහයට V)

THATTAYAGEKOLAMA