232. ඔව්! ඔහු කුඩා මිනිසෙක්; විසල් හදවතක් හිමි !!

THATTAYAGEKOLAMA

232. ඔව් ඔහු කුඩා මිනිසෙක්; විසල් හදවතක් හිමි !

THATTAYAGEKOLAMA

231. මව්බිම වටා සයිකලයෙන් . . . !

THATTAYAGEKOLAMA

231. මව්බිම වටා සයිකලයෙන් . . . !

THATTAYAGEKOLAMA

230. නැකත

THATTAYAGEKOLAMA

230. නැකත

THATTAYAGEKOLAMA

229. දරා ගන්න බැරි පිලිවෙළ!

THATTAYAGEKOLAMA

229. දරා ගන්න බැරි පිලිවෙළ!

THATTAYAGEKOLAMA

228. පැනි නොබේරුණත් කොම්පැනි කථාවක් 7

THATTAYAGEKOLAMA

238. පැනි නොබේරුණත් මේකත් කොම්පැනි කථාවක් 7

THATTAYAGEKOLAMA

227. Catch Them Young!

THATTAYAGEKOLAMA

227. පැනි බේරෙන කොම්පැනි කථා 6

THATTAYAGEKOLAMA

226. ප්‍රේමණීය වියෝව . . !

THATTAYAGEKOLAMA

226. ප්‍රේමණීය වියෝව . . !

THATTAYAGEKOLAMA

225. පිට කොට්ටේ ඒ කාලේ . . . 2

THATTAYAGEKOLAMA

225. පිට කොට්ටේ ඒ කාලේ . . . 2

THATTAYAGEKOLAMA

224. පිටකෝට්ටේ ඒ කාලේ . . . 1

THATTAYAGEKOLAMA

224. පිටකෝට්ටේ ඒ කාලේ . . . 1

THATTAYAGEKOLAMA

223. ලිඛිතාට (සංගීතමය) පිළිතුරක්!

THATTAYAGEKOLAMA

223. ලිඛිතාට පිළිතුරක්!

THATTAYAGEKOLAMA