79. සයිකලයෙන් තල් අරණට 3

THATTAYAGEKOLAMA

88. කාර් පිස්සුව . . . !

THATTAYAGEKOLAMA

130. වැඩ බිම

THATTAYAGEKOLAMA

86. සයිකලයෙන් තල් අරණට 6

THATTAYAGEKOLAMA

133. පොඩි හදිස්සියකට සල්ලි ටිකක් ඕනෙ!

THATTAYAGEKOLAMA

158. මෛත්‍රී - ආයුබෝවන් මිත්‍රයා . . . !

THATTAYAGEKOLAMA

127. බිග් මැච් . . . .!

THATTAYAGEKOLAMA

වලස්පතියාට පිළිතුරක්!

THATTAYAGEKOLAMA

117. පුලතිසිපුර ටිකිරි මොළේ !

THATTAYAGEKOLAMA

ඔබේ මෝටර් රිය දියට වැටුනොත් !

THATTAYAGEKOLAMA

121. සයිකලයෙන් තල් අරණට . . . . 9

THATTAYAGEKOLAMA

114. පදම් කොට පදම් වූ - උදය සිරි ගැන වදන්!

THATTAYAGEKOLAMA

115. අන් ඇකයේ සුවෙන් වෙසෙන මසිත උපන් මගෙ සිතුවිළි3

THATTAYAGEKOLAMA

151. කළු ගඟදිගේ . . . . . . 12

THATTAYAGEKOLAMA

152. කළු ගඟදිගේ . . . . . . 13

THATTAYAGEKOLAMA

Untitled Post

THATTAYAGEKOLAMA

159. වර්ණවත් හීන දකින්නේ කවුරුන්ද? - Diving !

THATTAYAGEKOLAMA

157. කළු ගඟදිගේ . . . . . . 16

THATTAYAGEKOLAMA

150. කළු ගඟදිගේ . . . . . . 11

THATTAYAGEKOLAMA