මගේ ඩෙමියෝ එක

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

විකුණනු ලැබේ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පැන්ඩා ක්‍රොස් එක

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පාර්කින් (Parking)

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ඇඟට දැනෙන නව වසරක්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සුබ නත්තලක් වේවා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සලංහන්තේ කළාකරුවාණනි !

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

හවස් වෙද්දිවත් පායයිනේ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රුපියල

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

Por Thozhil

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

කොස් ගහට පර්මිට්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

කන්ද උඩ ගින්දර

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පින්බර පොසොන් මංගල්ලයක් වේවා !

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සුබ වෙසක් මංගල්ලයක් වේවා !

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ඉඳිගහ තොටුපොළ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

හිච්චි උපාලිගේ මෙගා වංචාව

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ගුරුවරු, දඬුවම් හා මානව හිමිකම්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බිලියන 3ක්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මගේ සත දෙක

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා