රෙමූණ වැව හා ආඳ දොළ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බොල්ගොඩ ගඟේ හිරණ තොටුපොළ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

කුඩා අරුග්ගොඩ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

දියගම සෙල්ලිපිය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බොල්ගොඩ ගඟේ මහබෙල්ලන තොටුපොළ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සුබ නව වසරක් වේවා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පාළම් පාරුව අද නැත

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ඒක කන්දෝ මේක කන්දෝ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රොටී රොටී

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

කොග්ගල, හියාරේ හා ගාළු කොටුව

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රුම්මස්සල ගමන

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පානදුරේ බාහිර රෝගී අංශය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රුබික් කැටය හදමු - 4 පාඩම (අවසාන කොටස)

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රුබික් කැටය හදමු - 3 පාඩම

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රුබික් කැටය හදමු - 2 පාඩම

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රුබික් කැටය හදමු - 1 පාඩම

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රුබික් කැටය හදමු - පෙරවදන

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නිදහස් වන දා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නන්පේරියල් - බලංගොඩ බස් ගමන

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සුබ නව වසරක් වේවා !!!

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා