හංස විලා - ජවනිකා අංක එක

Chakhkare

කළු රත්තරන් කියන්නේ ඉල්ලමක්

Chakhkare

හෑෂ්ටැග් කතා #1 - ඔරලෝසුවක් ඕනෙමද

Chakhkare

හෑෂ්ටැග් කතා #1 - ඔරලෝසුවක් ඕනෙමද

Chakhkare

අතින් අල්ලන්ඩ බැරි උණු උණු ගොසිප් සයිට්!!

Chakhkare

අතින් අල්ලන්ඩ බැරි උණු උණු ගොසිප් සයිට්!!

Chakhkare

ටිවී සිරීස් බලනවා කියන්නේ කුඩු ගහනවා වගේ වැඩක්!!!

Chakhkare

ටිවී සිරීස් බලනවා කියන්නේ කුඩු ගහනවා වගේ වැඩක්!!!

Chakhkare

සැබැවින් ම ආලය කල බව දිවුරමි..

Chakhkare

සැබැවින් ම ආලය කල බව දිවුරමි..

Chakhkare

2015 න් 2016ට අරන් යන්ඩ සිංදු ටිකක්......

Chakhkare

2015 න් 2016ට අරන් යන්ඩ සිංදු ටිකක්......

Chakhkare

ගප්පියෝ....දාපන් පහක්!

Chakhkare

ගප්පියෝ....දාපන් පහක්!

Chakhkare

ගල් බලකායට හොද වැඩේ!!!!

Chakhkare

ගල් බලකායට හොද වැඩේ!!!!

Chakhkare

ඔබේ ප්‍රේමය ඉවසමි

Chakhkare

ඔබේ ප්‍රේමය ඉවසමි

Chakhkare

කෙට්ටු අපට හොන්ඩා හොනට් ලොකු වැඩිය....

Chakhkare