හදිසියේ ම සමුගත් මංගල

වචන සෙල්ලම්

අපේ “සිහින” ජනාධිපතිගේ ජාතිය ඇමතීම

වචන සෙල්ලම්

සහනයක් දැනේ නම් සුද්දාට පලු යන්න බණින්න

වචන සෙල්ලම්

රටවැසියෙකු ඔ්නෑ කර තිබේ.

වචන සෙල්ලම්

වත්මන් ප්‍රශ්න වලට – අතීත විසඳුම්

වචන සෙල්ලම්

සංවර්ධනය යනු අහවල් දෙයක් ද?

වචන සෙල්ලම්

නැවත කරලියට ආ සිරිමාවෝ

වචන සෙල්ලම්

මිලිටරීකරණය පිළිබඳ අවුල නිරවුල් කිරීම

වචන සෙල්ලම්

කොතලාවල ද රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ද?

වචන සෙල්ලම්

ජේ ආර් “මළේ” නැත. අදට ද ඔහු ජීවමාන ය.

වචන සෙල්ලම්

පැනීමට පෙර මුට්ටි ඔබා බැලීමේ ගිනස් වාර්තාව

වචන සෙල්ලම්

විද්‍යාවට පිටුපාන නායකයෙකුට රටක් ගොඩ ගත නොහැකි ය

වචන සෙල්ලම්

රාජ්‍ය අංශය ද පෞද්ගලික අංශය ද?

වචන සෙල්ලම්

රජ අණින් සිල් ගැන්වීම

වචන සෙල්ලම්

අප අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවා

වචන සෙල්ලම්

හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ – වස විස නැති ගොවිතැනේ නොදකින පැති

වචන සෙල්ලම්

කෝවිඩ් අස්සේ ආ වැහි කෝඩය

වචන සෙල්ලම්

සංවිධානය විස්ථාපනය කරන පුද්ගල ආගමනය – ඊළගට නාමල්?

වචන සෙල්ලම්

නන්ද කුමාර කතා වස්තුව

වචන සෙල්ලම්

කෝවිඩ් අස්සේ ආ අභාග්‍යයේ නැව හා මේඝ ගර්ජනා

වචන සෙල්ලම්