රජයේ උසස් තනතුරුවලට පත් කිරීමේ නිශ්චිත අවශ්‍ය නැද්ද?

වචන සෙල්ලම්

දැන් තියෙන්නේ සීතාම්බර පටල පැළඳ ඉන්නා බවට පාරම් බෑම ය

වචන සෙල්ලම්

බැරි වෙලාවත් අශෝක රජතුමා මුස්ලිම් ආගම වැළඳ ගත්තා නම්

වචන සෙල්ලම්

මිත්‍යා විශ්වාස වලට මේ තරම් ලැදි ඇයි?

වචන සෙල්ලම්

යුද්ධය දිනාගෙන – ආර්ථික යුද්ධය ඇන ගැනීම

වචන සෙල්ලම්

සමනල නැටුම

වචන සෙල්ලම්

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය නොදන්නා ළමා ආරක්ෂණය

වචන සෙල්ලම්

පරාක්‍රම සමූද්‍රයේ වෝකින් ට්‍රැක් එක

වචන සෙල්ලම්

හදිසියේ ම සමුගත් මංගල

වචන සෙල්ලම්

අපේ “සිහින” ජනාධිපතිගේ ජාතිය ඇමතීම

වචන සෙල්ලම්

සහනයක් දැනේ නම් සුද්දාට පලු යන්න බණින්න

වචන සෙල්ලම්

රටවැසියෙකු ඔ්නෑ කර තිබේ.

වචන සෙල්ලම්

වත්මන් ප්‍රශ්න වලට – අතීත විසඳුම්

වචන සෙල්ලම්

සංවර්ධනය යනු අහවල් දෙයක් ද?

වචන සෙල්ලම්

නැවත කරලියට ආ සිරිමාවෝ

වචන සෙල්ලම්

මිලිටරීකරණය පිළිබඳ අවුල නිරවුල් කිරීම

වචන සෙල්ලම්

කොතලාවල ද රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ද?

වචන සෙල්ලම්

ජේ ආර් “මළේ” නැත. අදට ද ඔහු ජීවමාන ය.

වචන සෙල්ලම්

පැනීමට පෙර මුට්ටි ඔබා බැලීමේ ගිනස් වාර්තාව

වචන සෙල්ලම්

විද්‍යාවට පිටුපාන නායකයෙකුට රටක් ගොඩ ගත නොහැකි ය

වචන සෙල්ලම්