අපට අප මදි ය

වචන සෙල්ලම්

අඩෝව්… අපි නාලන්දෙ

වචන සෙල්ලම්

තනි බිස්නස් කාරයෙකුගේ වුවමනාව හා බිස්නස් ප්‍රජාවගේ (ධනපති පංතියේ) වුවමනාව

වචන සෙල්ලම්

රන්ජන් සංසිද්ධිය – නළුවන් තරඟ කරන්නේ සෙසු නළුවන් සමග ය

වචන සෙල්ලම්

කෑගල්ලේ පැණිය

වචන සෙල්ලම්

ගෝලීය ප්‍රශ්නයන්ට විසඳුම් – අතීතයෙන් නොව අනාගතයෙන්

වචන සෙල්ලම්

කන්නලව්ව

වචන සෙල්ලම්

සෙක්කුව

වචන සෙල්ලම්

පීලි පැන්න සැහැල්ලු දුම්රිය හා කැලණි වැලි දුම්රිය

වචන සෙල්ලම්

නායකයෙකු අවශ්‍ය ද?

වචන සෙල්ලම්

පොල්, පැපොල් හා පොපොල්

වචන සෙල්ලම්

තාක්ෂණය හා අපේ අනාගතය

වචන සෙල්ලම්

ලෙලදෙන නොව නොසැලෙන සිංහයෙකු

වචන සෙල්ලම්

මොකද වුනේ?

වචන සෙල්ලම්

විකිණීම පාපයක් ද?

වචන සෙල්ලම්

නව ගී පද මාලා

වචන සෙල්ලම්

ගැලවෙන්නට බැරි මාෆියා

වචන සෙල්ලම්

නළඟන රූසිරු

වචන සෙල්ලම්

මා සාකල්‍යයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික ය

වචන සෙල්ලම්

ආගමෙන් සුසිරිත් මිනිසුන් බිහි කළ හැකි ද?

වචන සෙල්ලම්