කැණිමඩල

Jayamal Sagara Kularathna

ගම්පෙරළිය ,නන්දා, නුඹ

Jayamal Sagara Kularathna

රියදුරු දෑතට දෙවි පිහිටයි

Jayamal Sagara Kularathna

බලාපොරොත්තුව

Jayamal Sagara Kularathna

ප්‍රේමයේ විරහව

Jayamal Sagara Kularathna

නුවර අහස යට

Jayamal Sagara Kularathna

දරු සෙනෙහස

Jayamal Sagara Kularathna

කන්නලව්ව

Jayamal Sagara Kularathna

හිතුමතේ ජීවිතේ

Jayamal Sagara Kularathna

පෙම්වතියගේ පෙම්වතාට

Jayamal Sagara Kularathna

මූසිල පරපුර

Jayamal Sagara Kularathna

ශිෂ්‍යත්වය ලියන දියනියට

Jayamal Sagara Kularathna

දෙමලිච්චෝ

Jayamal Sagara Kularathna

ඇයත් මවක්

Jayamal Sagara Kularathna

උතුවන්කන්ද පාමුල

Jayamal Sagara Kularathna

වැරදීම

Jayamal Sagara Kularathna

සැප දුක

Jayamal Sagara Kularathna

කර්මය

Jayamal Sagara Kularathna

තහනම් මල්

Jayamal Sagara Kularathna

වෙළද කලාපේ දියණියගෙන් අම්මාට

Jayamal Sagara Kularathna