ප‍්‍රචණ්ඩභාවයෙන් ආරක්ෂා විය යුතු ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය

Milinda Prashna

ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට යටකිරීමට ඉඩ දිය යුතුද?

Milinda Prashna

Untitled Post

Milinda Prashna

බලශක්ති අර්බුදයෙන් කැළ‍ඹ‍‍ෙන ලෝක ප්‍රජාව

Milinda Prashna

විශේෂඥයන්ගේ මත ඉවත දමා සුඵ පිරිසකගේ හඩට යට විය යුතුද

Milinda Prashna

විශේෂඥයන්ගේ මත ඉවත දමා සුඵ පිරිසකගේ හඩට යට විය යුතුද

Milinda Prashna

පක්ෂ නායක තේරීම්වලට ජනතාව අනුගත විය යුතුද?

Milinda Prashna

පක්ෂ නායක තේරීම්වලට ජනතාව අනුගත විය යුතුද?

Milinda Prashna

ධර්මයත් සමාජයත් සුරකින කථිකාවතක්

Milinda Prashna

ධර්මයත් සමාජයත් සුරකින කථිකාවතක්

Milinda Prashna

ශ්‍රී ලංකාවට පෙන්වන්න බැරි පෞද්ගලීකකරණය සිපගන්නා තලේඛාන්වරු

Milinda Prashna

ශ්‍රී ලංකාවට පෙන්වන්න බැරි පෞද්ගලීකකරණය සිපගන්නා තලේඛාන්වරු

Milinda Prashna

පාරවල් හරස්කර අවනීතිය රජකරවීම

Milinda Prashna

පාරවල් හරස්කර අවනීතිය රජකරවීම

Milinda Prashna

දර්ශනයක් නැත්නම් අරගලය නිරර්ථකයි

Milinda Prashna

දර්ශනයක් නැත්නම් අරගලය නිරර්ථකයි

Milinda Prashna

අලුත් ආරම්භයකට දැන්වත් පියනගමු

Milinda Prashna

අලුත් ආරම්භයකට දැන්වත් පියනගමු

Milinda Prashna

උඩටම උස්සා බිමටම දමනු ලැබීමේ අභාග්‍ය

Milinda Prashna

උඩටම උස්සා බිමටම දමනු ලැබීමේ අභාග්‍ය

Milinda Prashna