ප්‍රේමය සංසාරික ය.

diviyapura | දිවිය පුරා

රොබරෝසියා වසන්තය

diviyapura | දිවිය පුරා

ජීවිතය හවස්වරුවකි!

diviyapura | දිවිය පුරා

නුඹ කොයිතරං සුවදද, මගෙ හිත ගාව…

diviyapura | දිවිය පුරා

එකම වේදිකාවක,අන්තිම වතාවට…

diviyapura | දිවිය පුරා

පෙරුම් පිරුවේ මම සමනලයෙකු වෙන්න…

diviyapura | දිවිය පුරා

සමාන්තර රේඛාව

diviyapura | දිවිය පුරා

चन्ना मेरेया मेरेया | ඉතින් සමුගැනීමට කාලය එළඹ ඇත.

diviyapura | දිවිය පුරා

‘නිදහසේ ඉගිලිලා යමු එක රෑනක’

diviyapura | දිවිය පුරා

මීවන සහ උණ | Fern and bamboo seeds

diviyapura | දිවිය පුරා

| වියකුණු සිහින |

diviyapura | දිවිය පුරා

| the frog and the boiling water|

diviyapura | දිවිය පුරා

ඒත් අපි එක පංතියේ…!

diviyapura | දිවිය පුරා

අවසාන වතාව | one last time

diviyapura | දිවිය පුරා

ගප්පියා සහ ඩයස්පෝරික මතක.

diviyapura | දිවිය පුරා

Horses and Elephants | All the animals you meet at work

diviyapura | දිවිය පුරා

මෙයට වඩා හොඳ මිනිසෙකු වීමට | “Better Man”

diviyapura | දිවිය පුරා