සුවඳ සපිරි

කිතු ගී

රත්තරන් මුතු

කිතු ගී

පෙමින් පිදුන ඔබේ දිවිය

කිතු ගී

පවට නැමුනු

කිතු ගී

ලොව මැව් දෙවිඳුට

කිතු ගී

පුදසුනේ පිදෙන මේ

කිතු ගී

සදාතනේ සදාණනේ

කිතු ගී

මගේ ජීවිතේ

කිතු ගී

මොනවට ඔබ මට පඬුරු ගෙනාවේ

කිතු ගී

මල් සුවඳේ

කිතු ගී

සාර කෙතේ

කිතු ගී

අපගෙ පඬුර වේ

කිතු ගී

ඔබ සමගින් යාග වන්න

කිතු ගී

මගෙ ආදර හැම හැඟුමම

කිතු ගී

අප සතු සැම දේ

කිතු ගී

පිළිගෙනැ මේ පූපේ

කිතු ගී

සියලු බලැති දෙවිඳු සමග

කිතු ගී

තුතිවේ දෙවිපියේ

කිතු ගී

පුදමු පඬුරු

කිතු ගී

බාර ගන්න සමිඳුනේ

කිතු ගී