චිකේ ආච්චි!!

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

උඹලගේ අම්මගේ නෑයෝ!!

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

රසකර කන ඔබේ ආහාර ගැන ඔබ නොදත් යමක්.

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

මෙලොව පරලොව යා කළ පරණ අත්දැකීම. (හාහාහා)

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

සිංහල උපසිරැසි සමග, මගේ කතාව..

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

Hollywood සිනමාවේ සැගවුනු රසවත් දේ ඔබට (අංක 1)

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

ගෑනු ඔහොමමයි…

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

සත්තුන්ගෙන් උදව්..

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

ඔබ දන්නවාද, මින් පෙර දැන උන්නාද (අංක 05)

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

ඔබ දන්නවාද, මින් පෙර දැන උන්නාද (අංක 05)

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

තොත්තු වලින් ගෙවීම..

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

තොත්තු වලින් ගෙවීම..

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

කලකට පස්සේ..

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

කලකට පස්සේ..

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

අමාරුද? කාන්තාවන් සඳහා පහසුකම් ඇත.

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

අමාරුද? කාන්තාවන් සඳහා පහසුකම් ඇත.

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

පින්තූරෙකි හරි විසිතුරු.. ඇවිත් බලනු මැන සුමිතුරු

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

පින්තූරෙකි හරි විසිතුරු.. ඇවිත් බලනු මැන සුමිතුරු

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

පොලීසියෙන් පුවත්..

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය

පොලීසියෙන් පුවත්..

හිතුවක්කාරයාගේ හේමන්තය