හොදම විහිළු :D

මගෙ ඩයරිය.... :)

හොදම විහිළු :D

මගෙ ඩයරිය.... :)

කාපු බීපු වෙලාවට කියන කතා

මගෙ ඩයරිය.... :)

කාපු බීපු වෙලාවට කියන කතා

මගෙ ඩයරිය.... :)

කුරුලු කතා

මගෙ ඩයරිය.... :)

කුරුලු කතා

මගෙ ඩයරිය.... :)

බොලද නිසා….

මගෙ ඩයරිය.... :)

බොලද නිසා….

මගෙ ඩයරිය.... :)

<3 මගේ ප්‍රේමය <3

මගෙ ඩයරිය.... :)

<3 මගේ ප්‍රේමය <3

මගෙ ඩයරිය.... :)

“නදී ගංගා තරණයේ” පසුබිම

මගෙ ඩයරිය.... :)

“නදී ගංගා තරණයේ” පසුබිම

මගෙ ඩයරිය.... :)

EngX බැලීමට ගියෙමි (part – II)

මගෙ ඩයරිය.... :)

EngX බැලීමට ගියෙමි (part – II)

මගෙ ඩයරිය.... :)

EngX බැලීමට ගියෙමි. (part – I)

මගෙ ඩයරිය.... :)

EngX බැලීමට ගියෙමි. (part – I)

මගෙ ඩයරිය.... :)

බකමූණා… බස්සා… ඌරුමුවා…

මගෙ ඩයරිය.... :)

බකමූණා… බස්සා… ඌරුමුවා…

මගෙ ඩයරිය.... :)

ලියන්න දෙයක් නැති වුනාම… බ්ලොග් ලියන අයට පොඩි උදවුවක්

මගෙ ඩයරිය.... :)