හර්තාලයෙන් අවුරුදු හැත්තෑවකට පසු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගුරුත්වාකර්ෂණය තියෙන්නෙ ඇපල් වැටෙන නිසා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් මහින්ද ජේ ආර් හා දහතුන

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නියඟෙට නැති වැව ක්‍රිකට් ගහන්න ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කුරුන්දිය ජාතිකත්වය හා නායකත්වය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දිග හෑල්ලක් - දැනගැනීම පිණිස නො වෙයි.

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතික ගීය හා ප්‍රතිචාර

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ලන්දේසින් ඇති කළ කුලභේදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ ජාතික ගීය, තිස්ස විහාරය හා ඉඩම් පොලිස් බලතල

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වෙල්ලාලයන්ගේ ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතික ගීය ගැන තවදුරටත්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතික ගීිය හා යහපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යාපනයේ සිංහපුරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මැනිං යෝජනා හා වෙල්ලාල ජාතිවාදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වෙල්ලාලයන්ට කොළඹ අහිමි වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආ වැඩේ නොකර වෙන වැඩකට අර අඳින රනිල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් එදා හා අද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කවුද රනිල් පත් කෙළේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෙරට රනිල්ගේ බූදලයවත් ඉන්දියාවෙ යටත්විජිතයක්වත් නො වෙයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය