රනිල් බන්දුල හා අවුරුද්ද  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් අගමැතිකමින් ඉවත් කරමු  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුහුණු පොතෙන් ඉවත්වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රට විකිණීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හම්බන්තොට ප්‍රහාරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කිරි කලයට ගොම ටිකක්වත් දාන්න එපා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුස්ලිමුන් කොස් හා කොවිඩ් 19

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජනාධිපතිතුමා, සුමන්තිරන් හකීම් නැතුව ඔහොම යං

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ් 19 වැළඳුණු මැතිවරණ කොමිසම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර වෛද්‍ය සභාවෙ බමුණු ආකල්ප

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුමන්තිරන් මොකාට ද එන්නෙ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කිරි කලයට ගොම හැලියක් මුසු කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මගේ ලෝකය සම්මන්ත්‍රණය නැවතත්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පිරිත් හා අමනුස්ස කතාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

තපස්සු භල්ලුක ගැන දන්නවා ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දුම් හට්ටියේ ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වෙනත් ආර්ථික ව්‍යුහ ගැන සිතමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පාස්කු ප්‍රහාරය හා කොවිඩ් 19

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මැතිවරණය සම්බන්ධ ව කරන්න ඉතිරි වී ඇති දේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය