රනිල් බන්දුල හා අවුරුද්ද  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් අගමැතිකමින් ඉවත් කරමු  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ක්‍රිස්තියානි රාජ්‍යය බෞද්ධ නොවන අධ්‍යාපනය හා අම්මණ්ඩිලාගේ නිදහස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුහුණු පොතෙන් ඉවත්වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රට විකිණීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හම්බන්තොට ප්‍රහාරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කිරි කලයට ගොම ටිකක්වත් දාන්න එපා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුස්ලිමුන් කොස් හා කොවිඩ් 19

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ වෙල්ලාල ජාතිවාදයෙන් බිඳක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජනාධිපතිතුමා, සුමන්තිරන් හකීම් නැතුව ඔහොම යං

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

තුනෙන් දෙකේ ජයග්‍රහණය හා තොණ්ඩුව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විප්ලවවාදීන් මරු විකල්ලෙන් විකාර කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ් 19 වැළඳුණු මැතිවරණ කොමිසම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර වෛද්‍ය සභාවෙ බමුණු ආකල්ප

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුමන්තිරන් මොකාට ද එන්නෙ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කිරි කලයට ගොම හැලියක් මුසු කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වත්මන් නැගෙනහිර ජනගහන සංයුතිය හා ව්‍යුහය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යළි සිංහල බෞද්ධයකු වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මගේ ලෝකය සම්මන්ත්‍රණය නැවතත්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මියන්මාර රන්සෑය හා සෑනුවර

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය