පිරිත් හා අමනුස්ස කතාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

තපස්සු භල්ලුක ගැන දන්නවා ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දුම් හට්ටියේ ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වෙනත් ආර්ථික ව්‍යුහ ගැන සිතමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පාස්කු ප්‍රහාරය හා කොවිඩ් 19

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මැතිවරණය සම්බන්ධ ව කරන්න ඉතිරි වී ඇති දේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බාලගිරි දෝෂය වැළඳුණු මැතිවරණ කොමිසම හා ඇරිස්ටෝටල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වෙසක් සිතුවිලි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ්, බෞද්ධයන් හා පාර්ලිමේන්තුව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වෛරසය ගැන තවත් කතාවක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කුරහන් සාටකය, කොවිඩ් හා මුට්ටි බිඳීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ් හා වෙදමහත්වරු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙවියන් වහන්සේ හා මනස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් එපා කාට ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ් රෝගියා බටහිර වෙදකමේ හිරකරුවෙක් නො වේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ් රෝගියා යනු කවරෙක් ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර වෙදකමේ ආධිපත්‍යය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර ආසියාවේ ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වා ගැනීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කතානායක අක්‍රීය කර ඇති පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය යුතුයි.

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය