පාස්කු ප්‍රහාරය පිටුපස කවුද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

The unlikely friendship of Pauli and Jung

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පාස්කු ප්‍රහාරය හා ඉන්දියාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්ට එරෙහි ව ජාතිකත්වය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දිව්‍යමය සිපගැනීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සර්වෝදය ව්‍යාපාරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහා මොළකරුවෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උගතුන්ගේ ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ප්‍රතිචාර ගැන

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ෆස්ලි නිසාර 2

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මොහොමඩ් ෆස්ලි නිසාර්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

තවත් ෆස්ලි ලා බිහිකරන්න රොහාන්ගේ හයිය අපටත් දෙන්න

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රොහාන් පෙරේරා හෙවත් ෆස්ලි නිසාර්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

X ඛේදවාචකය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වැඩ ඇල්ලීම හා පාවා දීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Dark Energy is not a constant

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කච්ඡතිවු හා සේරිවාණිජ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය