තප්පුලන වමාලා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෘශ්ටිවාද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ප්‍රතිචීන සරණං ගච්ඡාමි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බෝන් අගේන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හොඳ හොඳ නැටුම් එළිවෙන ජාමෙට

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නැටූ තොයිලෙකුත් නැහැ බෙරෙත් නැහැ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වෙනස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර විද්‍යාව හා භික්‍ෂූ අධ්‍යාපනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල විරෝධී අයවැයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඊනියා උගත් ගැමි තරුණ පරපුරේ අභාවය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බුදුදහම විද්‍යාත්මක කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ථෙරවාදීන් දාර්ශනිකයන් නොවූයේ ඇයි?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කුල්ටො හා හරාලා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දැනුමේ දැනුම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් හා පැස්කුවල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගුණදාස අමරසේකරගෙ මහගෙදර

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කල්ප ලක්‍ෂ ගණනාවක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පඬි නැට්ටන්ගේ ආගම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අලි සබ්‍රි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපි මැරුණත් ඉපදෙන්නෙ නැහැ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය