ඊනියා උගතුන්ගේ හා වෘත්තීය සමිති ඒකාධිකාරයෙන් ද නිදහස් විය යුතුයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් සජිත් පරිගණක හා මතකය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

එයරොෆ්ලොට් හා තවත් කතා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හඳුන්නෙත්ති නියමය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විසිඑකේ පෙරහුරු වූ එයරෆ්ලොට් හා දුමින්ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

`අප අහන්න ඕන පඬි නැට්ටන්ගෙ කතා ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දයාසිරිගෙ ආරාධනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහනවයත් විස්සත් දෙක ම අහෝසි කරමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වගා සංග්‍රාමය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පඬිය පැනීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වතුර බොර කර මාළු බාන රනිල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මා දන්නා දේශපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උගත්තු ණය හා රට කෑම හෙවත් බෞද්ධකමෙන් ඈත්වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ලාල්කාන්ත බැටළු හම පොරව ගන්නෙ නැද්ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර දැනුම බුද්ධිමතුන් හා ඉංගිරිසියෙන් හිඟා කෑම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විසිඑකත් එහි ප්‍රභූ දේශපාලනයත් පරදවමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජනාධිපති බලතල කප්පාදු කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආතල්ගම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආතල්ගම, මාක්ස්වාදය හා රනිල් මනස්ගාත ලෙස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපට පුතේ මගක් ඇතේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය