විස්සෙන් විසි විය යුතු දේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

තෙල් නැවේ කතාව කාට කියන්න ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආණ්ඩුව වැට්ටවීමට අවශ්‍ය කාටද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ද්විත්ව රටවැසියන්, දෙපැත්තට ම අප්පුඩි ගැසීම හා ඩීල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

එක් ථෙරවාදී රටකින් තවත් ථෙරවාදී රටකට

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගෝඨාභයට ශක්තිය ලබා දීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ කතා කරන ජනයා පදිංචි කෙරුණේ කා විසින් ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අක්තපත්‍ර පිළිගැන්වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහරාජ, ආනවිලුන්දාව හා විල්පත්තුව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේෂ්වරන් හා දිල්ලි නියෝජිතයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආදම් හා ඒව කතා කෙළෙ දෙමළ ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේෂ්වරන්ගේ බයිලා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ව්‍යවස්ථාව, තුනෙන් දෙක හා සිංහල වෙදකම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලයන් බෞද්ධයන් නොවීමේ දුක

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ද්විත්ව රටවැසියන් හා වගකිව යුතු තනතුරු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතිකත්ව ජයග්‍රහණ හමුවේ දේශපාලන පක්‍ෂ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහතුන, ඉන්දියාව හා චීනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Paradox puts objectivity on shaky footing

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජී එල්ට දෙන බෞද්ධ අධ්‍යාපනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මා, ජාතික ව්‍යාපාරය, විග්නේෂ්වරන් හා මියන්මාරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය