මරා දැමුණු ශ්‍රී ල නි පක්‍ෂයට ඉපදී හැත්තෑවයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පාස්කු ප්‍රහාරයට වග කිවයුත්තන් අතර

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෙහෙමත් වෙද මහත්තුරු හා ගුරුවරු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මරණ භය, එන්නත, සංස්කෘතිය හා බටහිර වෙද මහත්තුරු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිරයන්ගේ ඉත්තන් වූ කලා වමාලා කාලා වැමෑරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මේ ඔබේ කාලයයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රූකඩ නටවන සර්පයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ලොක්කෝ බොක්කෝ හා සොක්කෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපට ලැබුණු දකුණු ඉන්දීය බුදුසසුන

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඇත් රාජයා ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ් 19, දැනුම, සංස්කෘතිය හා ඇතා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ් අස්සෙන් කැරොල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රට සම්පූූර්ණයෙන් නොවසා කොවිඩ් පරදවමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රට වහන්න පෙර

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර වෙදමහත්තුරු බටහිර දැනුම හා තලේබාන් ජයග්‍රහණය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රට වසා රට අරාජික කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා විජේගෙන් වාගෙයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හර්තාලය සමසමාජය හා ජෙප්පෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

චේතිය රජුගේ බාප්පා හා හීන්බබා සීයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය