ගෝඨාභයගේ අපේක්‍ෂකත්වය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ලකුණ ද ජාතිය ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඊනියා ආර්ය චක්‍රවර්ති රාජ්‍යය හා වෙල්ලාල ජාතිවාදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සජිත් විජාතික බලවේගවල අපේක්‍ෂකයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

1892 නීතිය ගුරුකන්ද හා වෙල්ලාල ජාතිවාදීන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගුරුකන්ද හා ඡන්ද කුට්ටි දේශපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මාලිමාව වැරැද්දූ උතුර දකුණ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දේශපාලනික ජාතික ව්‍යාපාරයේ අභාවය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මට සනීපයි පඬියන් හා දේශපාලනඥයන් නිසා රටට දුස්සාධ්‍යයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සජිත්ගේ ජයග්‍රහණය සිංහලයන්ගේ ජයග්‍රහණයක් නො වෙයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පක්‍ෂ දේශපාලනයෙන් මිදෙමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලයන්ට නැගිටින්න බැරි ඇයි?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලයන්ට අබ සරණ ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නෙළුම් කුළුණ, පැල්පත්, නියම, නියාම, හා සිස්ටම් චේන්ජ්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජීවිතයෙන් වියෝ වූ රැකියා අධ්‍යාපනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දැනුම් පද්ධති හා විද්වත් වෘත්තීයික මාෆියා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඡන්ද ලකුණේ අවුල

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය