පරමාධිපත්‍ය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොවිඩ් සහ ගෝඨාභය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගෝඨාභයගේ ජයග්‍රහණය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෛත්‍රිපාල දඩයම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර වෙදමහත්තුරු හා විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්යවරු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කඳුළු ගෑස් කන්නේ ඇයි?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පාස්කු ප්‍රහාරය මෛත්‍රිපාල එලවීමට ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යථාර්ථය හා ලේ විල

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පරගලයේ මහා මොළකරු කවුද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අනුරගේ නොව අරුන්ගේ ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගෝඨාභයට මොකද වුණේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මධ්‍යම පංතියේ උගතුන්ගේ මොණර නැටුම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මධ්‍යම පංතියේ මග හා සිදුහත් කුමරුගේ මග

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඩොලර් කන මධ්‍යම පංතිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය