චන්ද්‍රප්‍රේමගේ වික්‍රමය හා සුමන්තිරන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලත්වය දෙමළ ජාතිවාදය හා විවිධ පඬියෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඇමති පට්ටම් හා සර්වාගමික උත්සව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අවස්ථාවාදී පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගෝඨාභය ගාමිණි අභය අබියස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රුවන්වැලි සෑය සම්බන්ධවයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතික ජනාධිපති

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතික දේශපාලනයකට යොමු වෙමු. ඡන්දයෙන් ද ජාතිවාද පරාජය කරමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

තුප්පහි උගත් නයි හා කැලණි නයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මම දැන ගතිමි මම සැක කෙළෙමි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බොරු සහ පට්ටපල් බොරු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සජිත්ගේ හා ගෝලයන්ගේ වික්‍රමයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජනාධිපතිවරණ නොනගතය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අවසන් දින කිහිපය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නොනවතින පිමි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ශ්‍රී ල නි ප සම්බන්ධ බැසිල් ප්‍රකාශය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බැසිල්ට අනුව එකතුවේ වැදගත්කම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඉන්දියානු විසදුම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උපවාසයට පෙර හා පසු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජනාධිපතිවරණය කුමක් සඳහා ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය