අධර්මය රජයන ලොවක කොවිඩ්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නන්දාට ඇඬිලා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පාස්කුව හා ඩීල් අවුල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පාස්කු ප්‍රහාරය පිටුපස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ධීවරයන්ගේ කතා වස්තුව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වරාය නගරය තවමත් ලංකාවට අයත් නැහැ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වරාය නගරය ගැන පළමුවෙන් කළ යුත්ත

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගොඩ එන්න නම් ඉගෙන ගන්න

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වරාය නගරය හා සම්බන්ධයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මියන්මා අවුරුද්ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ථෙරවාද රටවල් එකතු කරන අවුරුද්ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ලංසාගේ හා ජේ ආර්ගේ පළාත් සභා හා එක එක්කෙනා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඩ්‍රීම් ස්ටාර් සජිත් නැත්නම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උගතුන්ගේ පරස්පර නැති නාභි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රාජ්‍ය සේවය හා ධීවරයෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සමාජවාදය හා ඇතැම් පඬි නැට්ටන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජ වි පෙ පුස්වෙඩිල්ල

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මියන්මා ධීවර ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙබිඩිකමේ ආරම්භය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්ද රාජපක්‍ෂට ඉතිහාසයේ හිමි තැන එළාර පැරද වු ගැමුණු රජු ඉන් පසු භාරතයේ යම් දේශයකින් පැමිණි එළාරගේ ඥාතියා සමග යුද්ධ නොකර සාම සාකච්ඡා ආරම්භ කෙළේ නම් කුමක් සිදු වීමට තිබුණේ ද? සාම සාකච්ඡාවලින

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය