බීබීසිය වෙනුවෙන් අපි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අභයගිරිය, මෝනා ලීසා හා ජාත්‍යන්තරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දූෂිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවට

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බීබීසියෙ ඊනියා අපක්‍ෂපාතීත්වය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සඟ ගණ, ඊනියා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා පඬියෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පඬි කතා හා ලාල්කාන්තගෙ කාන්තිමත් කතා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල බහුතරයේ අවශ්‍යතාව ඉටු කරමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රන්ජන් හඬපට මැදින් අවසන් ගමන් යන මනෝරත්න

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොඩි එසවීම හා රන්ජන් බැස්සීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අර්ජුන පරාක්‍රම හා වෙනත් අය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අවුරුදු දෙදහස් පන්සීයක රෙද්ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දේශපාලනික ව පත්වීම් දීම හා නොදීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බුදුසසුනට ගැරහීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතික ගීය දෙමළෙන් - ඊළම කියන්නෙ සිංහල දේශය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රන්ජන්ගේ සේවය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්දගේ වැදගත් ම ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතිකත්වය හා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පොලිස් කෝලම හා තවත් කෝලම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගෝඨාභය හා සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විජේදාස හා ජ වි පෙ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය