සබ්‍රි හා දෙරණේ ජාතිකත්වය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අලි සබ්‍රි අලි ප්‍රශ්නයක් නොවිය යුතුයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහනවය, ද්විත්ව රටවැසිබව හා අගමැති

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්දාසලාගේ හා පඬියන්ගේ විප්ලවයේ ගමන් මග

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දිනේෂ්ගෙ වෙන්න තිබුණු පරාජය හා මා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

2010න් උගත් පාඩම් අමතක කරනවා ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඡන්දෙ ඉවරයි කවුද දිනුම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සියවසක උසස් අධ්‍යාපන කරුමය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පනස්හයේ දරුවන්ගේ දරුවෝ හා පාර්ලිමේන්තුව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පාසල ද විශ්වවිිද්‍යාලය ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දිනේෂ්ගේ ප්‍රධාන වරද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ශ්‍රී ලංකාවේ මියන්මාර තානාපති විසින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කලකට පසු තනි පක්‍ෂයක ආණ්ඩුවක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රැකියා කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය හා ජනාධිපති ප්‍රකාශය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කාට කියන්න ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මැතිවරණයට සතියයි, සතියෙන් වැඩ කරමු.

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල බහුතර මතය නොසලකා ලාංකික වෙන්න බැහැ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උප්පැන්න සහතිකය සිංහලයන්ගේ මරණ සහතිකය නොවිය යුතුයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

එලිසබෙත් රැජින එංගලන්තයේ ද බිරිතානියේ ද රාජධානියේ ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුට නමක් කියාපියෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය