882

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

සංවේදී මරණයක් සාර්ථකව විකුණා ගන්නේ කෙසේ ද? ස්වර්ණවාහිනියෙන් පාඩම් උගත් අපේ කාලයේ අත්තනගල්ල…

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

සංවේදී මරණයක් සාර්ථකව විකුණා ගන්නේ කෙසේ ද? ස්වර්ණවාහිනියෙන් පාඩම් උගත් අපේ කාලයේ අත්තනගල්ල…

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

සෝමා එදිරිසිංහ නැවතත් නිරුවතින් !!!!!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

සෝමා එදිරිසිංහ නැවතත් නිරුවතින් !!!!!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ඉතිපිසෝ ගාථාව අපේ ශෛලියට අනුව හඬ මුසු කර නව පරපුරට ගෙනියනවා – ඩැඩී නායක ගයාන් රිද්ම අතිරේකයට කියයි

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ඉතිපිසෝ ගාථාව අපේ ශෛලියට අනුව හඬ මුසු කර නව පරපුරට ගෙනියනවා – ඩැඩී නායක ගයාන් රිද්ම අතිරේකයට කියයි

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ජනාධිපතිගේ අණින් මර්වින් සිල්වා අත්අඩංගුවට ???????????

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ජනාධිපතිගේ අණින් මර්වින් සිල්වා අත්අඩංගුවට ???????????

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ජැක් ගැසීම, ජැක් වීම‍:, කාන්තාවට හා පුරුෂයන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ අතුරු කථා

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ජැක් ගැසීම, ජැක් වීම‍:, කාන්තාවට හා පුරුෂයන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ අතුරු කථා

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

විෂම ලිංගිකයන්ගේ අයිතිය තහවුරු කරනු !!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

විෂම ලිංගිකයන්ගේ අයිතිය තහවුරු කරනු !!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

SOමා නැවත වරක් නිරුවත්වේ !!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

SOමා නැවත වරක් නිරුවත්වේ !!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

කාලකණ්ණි මහජන මුදල් භක්ෂකයනි, දැන්වත් සිංහල හරියට හදා දීපල්ලා !!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

කාලකණ්ණි මහජන මුදල් භක්ෂකයනි, දැන්වත් සිංහල හරියට හදා දීපල්ලා !!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

The Best Boot Story Ever Written on සිblogsphere !!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||