සවිය

ආදර නිසදැස්
ගගුලක හැඩය කුමටද පිට ඔපෙන් බලා අරගෙන සවිය බැහැපිය ගග තුලට කිදා කොපමන සැර වුනත් ජල සුළි උබට වඩා දියබුන් සැපයි ඉවුරේ මද නලට වඩා…

සවිය

ආදර නිසදැස්
ගගුලක හැඩය කුමටද පිට ඔපෙන් බලා අරගෙන සවිය බැහැපිය ගග තුලට කිදා කොපමන සැර වුනත් ජල සුළි උබට වඩා දියබුන් සැපයි ඉවුරේ මද නලට වඩා…

වසන්තය දොරකඩක

ආදර නිසදැස්
විදින්නට පෙම් සිහින තරු දිලෙන සුව රැයක, මිදෙන්න්ට ඉගි කරයි හැගුම් පිරි හදවතක, ගයන්නට ජය ගීත උතුරනා සෙනෙහසක, පැතුම් මල් පුරවගෙන වසන්තය දොරකඩක…

වසන්තය දොරකඩක

ආදර නිසදැස්
විදින්නට පෙම් සිහින තරු දිලෙන සුව රැයක, මිදෙන්න්ට ඉගි කරයි හැගුම් පිරි හදවතක, ගයන්නට ජය ගීත උතුරනා සෙනෙහසක, පැතුම් මල් පුරවගෙන වසන්තය දොරකඩක…

සිතක පැතුම්

ආදර නිසදැස්
රෝග තුන්දොස් සියලු මැඩගෙන සෑමකල් දිවි සුව විදින්නට, සීත සුළගක දැනෙන සිසිලස විලස සිත්වල හැගුම් තැබුමට, නේක බාධක මග හරෝගෙන සීන එලෙසෙම පල දරන්නට, ඈත අහසේ තාරකාවක කෙනෙකු ඇත අප දෙදෙන රැකුමට… ...

සිතක පැතුම්

ආදර නිසදැස්
රෝග තුන්දොස් සියලු මැඩගෙන සෑමකල් දිවි සුව විදින්නට, සීත සුළගක දැනෙන සිසිලස විලස සිත්වල හැගුම් තැබුමට, නේක බාධක මග හරෝගෙන සීන එලෙසෙම පල දරන්නට, ඈත අහසේ තාරකාවක කෙනෙකු ඇත අප දෙදෙන රැකුමට… ...

අවුරුදු සිරියේ අසිරිය

ආදර නිසදැස්
සුන්දර හැගුමෙන් බරවුනු හදක සුවය විද ගන්නට, සිත්වල පිරි සෙනෙහෙ පැතුම්වලින් දිනය පුබුදන්නට, එන්නට ඉමි නුබ බැලුමට සිත්වල සුව වැඩි වන්නට, අවුරුදු සිරියෙන් බර වුනු උයන් කොනේ තනි වන්නට… ...

අවුරුදු සිරියේ අසිරිය

ආදර නිසදැස්
සුන්දර හැගුමෙන් බරවුනු හදක සුවය විද ගන්නට, සිත්වල පිරි සෙනෙහෙ පැතුම්වලින් දිනය පුබුදන්නට, එන්නට ඉමි නුබ බැලුමට සිත්වල සුව වැඩි වන්නට, අවුරුදු සිරියෙන් බර වුනු උයන් කොනේ තනි වන්නට… ...

සිතක අරුමය

ආදර නිසදැස්
හිරු නැගෙන හිමිදිරියෙ පැතුම් මල් මෝදු වෙන, දින පුරා ලග දැනෙන සෙවනැල්ල දෙවෙනි වෙන, හද කොනක දුක් සුසුම් පහව ගොස් එක් සැනම, සිත නිමෙන අරුම කිම නුබ ලගින් හිදින විට… ...

සිතක අරුමය

ආදර නිසදැස්
හිරු නැගෙන හිමිදිරියෙ පැතුම් මල් මෝදු වෙන, දින පුරා ලග දැනෙන සෙවනැල්ල දෙවෙනි වෙන, හද කොනක දුක් සුසුම් පහව ගොස් එක් සැනම, සිත නිමෙන අරුම කිම නුබ ලගින් හිදින විට… ...

සිතක පිලිසරණ

ආදර නිසදැස්
ගසකට සවිය අරටුව හැර නැහැ වෙනකක්, පවසට දිය පොදකි කුමටද මහ මුහුදක්, ඉදුමට රුදුරු ලොව තුල දිරිගෙන සැම දවසක්, සිතකට සිතක් මිස නැත අන් පිලිසරණක්…

සිතක පිලිසරණ

ආදර නිසදැස්
ගසකට සවිය අරටුව හැර නැහැ වෙනකක්, පවසට දිය පොදකි කුමටද මහ මුහුදක්, ඉදුමට රුදුරු ලොව තුල දිරිගෙන සැම දවසක්, සිතකට සිතක් මිස නැත අන් පිලිසරණක්…

මැසිවිලි නොමැති හෙට දිනයක්

ආදර නිසදැස්
අතැගිලි ගනිමි සුබ සිහිනෙක සිත පොවමින්, මැසිවිලි නොමැති හෙටකට සුබ මග හදමින්, සිරිසැප ලගා වේවා දුක පහව ගොසින්, අතැගිලි බැදෙන දින සිට අප සිත සතුටින්…

මැසිවිලි නොමැති හෙට දිනයක්

ආදර නිසදැස්
අතැගිලි ගනිමි සුබ සිහිනෙක සිත පොවමින්, මැසිවිලි නොමැති හෙටකට සුබ මග හදමින්, සිරිසැප ලගා වේවා දුක පහව ගොසින්, අතැගිලි බැදෙන දින සිට අප සිත සතුටින්…

නුබේ සෙනෙහෙ සිත

ආදර නිසදැස්
ඉමක් කොනක් නැති තරු ලෙස රෑ අහසේ පායනා, දිනක් දිනක් ගත වෙන හැම පැතුම් මලින් පිරවුනා, රැයෙත් දවාලෙත් සිතකට නැවුම් හැගුම් කැන්දනා, නුබත් නුබේ සෙනෙහෙ සිතත් සැමදාමත් වාසනා… ...

නුබේ සෙනෙහෙ සිත

ආදර නිසදැස්
ඉමක් කොනක් නැති තරු ලෙස රෑ අහසේ පායනා, දිනක් දිනක් ගත වෙන හැම පැතුම් මලින් පිරවුනා, රැයෙත් දවාලෙත් සිතකට නැවුම් හැගුම් කැන්දනා, නුබත් නුබේ සෙනෙහෙ සිතත් සැමදාමත් වාසනා… ...