කර්ම මාර්ගය සහ නිවන් මාර්ගය හෙවත් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම -ධර්මය සහ ජීවිතය - 12 කොටස

පුනරාගමනය

ත්‍රිවිධ විතර්කය-ප්‍රමාදය- සහ බන්ධනය -ධර්මය සහ ජීවිතය - 11 කොටස

පුනරාගමනය

ප්‍රමාදය-අප්‍රමාදය සහ බන්ධනය -ධර්මය සහ ජීවිතය - 10 කොටස

පුනරාගමනය

දිව්‍යමය තුල්සි හෙවත් මදුරුතලා

පුනරාගමනය

විඤ්ඤාණය හෙවත් සිත සහ මනස -ධර්මය සහ ජීවිතය - 09 කොටස

පුනරාගමනය

සසර ගමන සොයා යාම -ධර්මය සහ ජීවිතය - 08 කොටස

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 07 කොටස-( තන්හාව-විඳීම-විඳවීම සහ අනිත්‍යය)

පුනරාගමනය

Dropbox - Cloud storage සමඟින් ඔබගේ සියලුම ගොනු සුරක්ෂිතව තබා ගන්න

පුනරාගමනය

System Mechanic v16.5.3.1 - පරිඝණකයේ දෝෂ නිවාරණ මෘදුකාංගය

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 06 කොටස (නොපෙනෙන ලෝකය හෙවත් සිත)

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 05 කොටස-(සත්ත්වයා වරදෙහි බැඳීම)

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 04 කොටස

පුනරාගමනය

Caliber - විද්‍යුත් පොත් පුවත්පත් සඟරා කියවීමට

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 03 කොටස

පුනරාගමනය

OpenVPN -ආරක්ෂාකාරි වෙඩ් පිවිසුමක් සඳහා

පුනරාගමනය

ලිඛිත මාධ්‍යය ශබ්ද මාධ්‍යයට පෙරලෙන නිදහස් මෘදුකාංගය - NaturalReader

පුනරාගමනය

ShareX - විවෘත මෘදුකාංග screenshot- capture

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 02 කොටස

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 01 කොටස

පුනරාගමනය