සතර දෙනෙක් පුද්ගලයෝ

පුනරාගමනය

සරු නිසරු ප්‍රකෘති විකෘති

පුනරාගමනය

මගේ නොවන නුඹ

පුනරාගමනය

සංසාර උරුමය

පුනරාගමනය

විජ්ජාව සහ සත්‍යය 06 (අවසන් කොටස) - ධර්මය සහ ජීවිතය - 26 කොටස

පුනරාගමනය

විජ්ජාව සහ සත්‍යය 05 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 25 කොටස

පුනරාගමනය

විජ්ජාව සහ සත්‍යය 04 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 24 කොටස

පුනරාගමනය

විජ්ජාව සහ සත්‍යය 03 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 23 කොටස

පුනරාගමනය

විජ්ජාව සහ සත්‍යය 02 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 22 කොටස

පුනරාගමනය

විජ්ජාව සහ සත්‍යය 01 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 21 කොටස

පුනරාගමනය

ධනිය සූත්‍රයෙන් නිවනට - ධර්මය සහ ජීවිතය - 20 කොටස

පුනරාගමනය

අසත් පුරුෂයා -ධර්මය සහ ජීවිතය - 19 කොටස

පුනරාගමනය

රූපය සහ මායාව - ධර්මය සහ ජීවිතය - 18 කොටස

පුනරාගමනය

සතර ආහාරයෙන් නිවනට - ධර්මය සහ ජීවිතය - 17 කොටස

පුනරාගමනය

ඉන්ද්‍රිය භාවනාව - උපාසක පිරිහීම - ධර්මය සහ ජීවිතය - 16 කොටස -

පුනරාගමනය

සීහළවත්ථු 02- කෙස් වැටියෙන් දන් දුන් සුමනාව

පුනරාගමනය

සීහළවත්ථු 01- සීරළු හොරා

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 15 කොටස - බුද්ධ ශ්‍රාවකයා හෙවත් සත්‍යය ගවේශනය-02

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 14 කොටස - බුද්ධ ශ්‍රාවකයා හෙවත් සත්‍යය ගවේශකයා-01

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 12 කොටස - අසේවනා ච බාලානං

පුනරාගමනය