ධර්මය සහ ජීවිතය - 05 කොටස-(සත්ත්වයා වරදෙහි බැඳීම)

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 04 කොටස

පුනරාගමනය

Caliber - විද්‍යුත් පොත් පුවත්පත් සඟරා කියවීමට

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 03 කොටස

පුනරාගමනය

OpenVPN -ආරක්ෂාකාරි වෙඩ් පිවිසුමක් සඳහා

පුනරාගමනය

ලිඛිත මාධ්‍යය ශබ්ද මාධ්‍යයට පෙරලෙන නිදහස් මෘදුකාංගය - NaturalReader

පුනරාගමනය

ShareX - විවෘත මෘදුකාංග screenshot- capture

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 02 කොටස

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 01 කොටස

පුනරාගමනය

අවකාශය සහ අනවකාශය පිලිබඳ බුද්ධ දේශනාව

පුනරාගමනය

සතුටින් සිටීම සඳහා කරුනු හයක්

පුනරාගමනය

ගඟක් ගලයි නතර නොවී එයයි ජීවිතේ

පුනරාගමනය

නිමා නොවන නොනගතය නිසා...

පුනරාගමනය

මා මරා දැමූ ඔබටයි...

පුනරාගමනය

ඉවසන්ට බැරි දේකි ජීවිතේ

පුනරාගමනය

නුඹම තමයි වැහිලිහිණිය....

පුනරාගමනය

නුඹට දැනෙයි මගේ සුසුම

පුනරාගමනය

සංසාරෙ පැතුසේ ඇවිදින්

පුනරාගමනය

නසා භව අන්ධකාර ලෝ

පුනරාගමනය

ඔබ මගේ සඳයි මා ඔබේ සඳයි

පුනරාගමනය