ධනිය සූත්‍රයෙන් නිවනට - ධර්මය සහ ජීවිතය - 20 කොටස

පුනරාගමනය

අසත් පුරුෂයා -ධර්මය සහ ජීවිතය - 19 කොටස

පුනරාගමනය

රූපය සහ මායාව - ධර්මය සහ ජීවිතය - 18 කොටස

පුනරාගමනය

සතර ආහාරයෙන් නිවනට - ධර්මය සහ ජීවිතය - 17 කොටස

පුනරාගමනය

ඉන්ද්‍රිය භාවනාව - උපාසක පිරිහීම - ධර්මය සහ ජීවිතය - 16 කොටස -

පුනරාගමනය

සීහළවත්ථු 02- කෙස් වැටියෙන් දන් දුන් සුමනාව

පුනරාගමනය

සීහළවත්ථු 01- සීරළු හොරා

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 15 කොටස - බුද්ධ ශ්‍රාවකයා හෙවත් සත්‍යය ගවේශනය-02

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 14 කොටස - බුද්ධ ශ්‍රාවකයා හෙවත් සත්‍යය ගවේශකයා-01

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 12 කොටස - අසේවනා ච බාලානං

පුනරාගමනය

බෞද්ධ උපමා කථා -01

පුනරාගමනය

කර්ම මාර්ගය සහ නිවන් මාර්ගය හෙවත් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම -ධර්මය සහ ජීවිතය - 12 කොටස

පුනරාගමනය

ත්‍රිවිධ විතර්කය-ප්‍රමාදය- සහ බන්ධනය -ධර්මය සහ ජීවිතය - 11 කොටස

පුනරාගමනය

ප්‍රමාදය-අප්‍රමාදය සහ බන්ධනය -ධර්මය සහ ජීවිතය - 10 කොටස

පුනරාගමනය

දිව්‍යමය තුල්සි හෙවත් මදුරුතලා

පුනරාගමනය

විඤ්ඤාණය හෙවත් සිත සහ මනස -ධර්මය සහ ජීවිතය - 09 කොටස

පුනරාගමනය

සසර ගමන සොයා යාම -ධර්මය සහ ජීවිතය - 08 කොටස

පුනරාගමනය

ධර්මය සහ ජීවිතය - 07 කොටස-( තන්හාව-විඳීම-විඳවීම සහ අනිත්‍යය)

පුනරාගමනය

Dropbox - Cloud storage සමඟින් ඔබගේ සියලුම ගොනු සුරක්ෂිතව තබා ගන්න

පුනරාගමනය