සාමයේ වේදනාව බරපතලයි.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ පනත

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

එන්න සැප ගන්න - දුක් වෙන්න

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

එයා කොච්චර පව් ද? - Women's Day

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ශ්‍රී පාද සාහිත්‍ය

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මේ ප්ලැනට් එකේ උතුම්ම අය සෙවීම.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

තාත්තලා ගැන දුවලගේ කතාව : චන්ද්‍රමණ්ඩලේ ‍: අභිෂේකා විමලවීර

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

කවිකීර්ති ගීත කීර්තිය | ගුරුගොඩ සිරිවිමල

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

හමාර බණවර හැඟීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

වැස්ස! වැස්ස!! ඉතින් වහින්න.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ලොවේ පැරදුම මිසක කිසිදා ලැබූ දිනුමක්නෑ

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

කුඩා දරුවන් පැවිදි කිරීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

සියදිවි හානි කරගැනීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

|ඉතින්! ඔබ යන්න

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

|ජනතාව විසින් පොදු සතුරාව හදුනාගැනීම |අපි ලෑස්ති ද? 

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

|බණ කියන අය |තුච්ඡ කතා

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මට වෙසක් කියන්නෙ ඔබේ පරිනිර්වාණය

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මේ දවස්වල ගෙදර රණ්ඩුද?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

‌‌‌බෞද්ධයකු වන්න උත්සාහ ගන්න එපා

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

සාසනික දුර්ගන්ධය වහනය වන සුළි සුළඟ

පොඩි සාදුගෙ ලියමන