වැස්ස! වැස්ස!! ඉතින් වහින්න.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ලොවේ පැරදුම මිසක කිසිදා ලැබූ දිනුමක්නෑ

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

කුඩා දරුවන් පැවිදි කිරීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

සියදිවි හානි කරගැනීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

|ඉතින්! ඔබ යන්න

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

|ජනතාව විසින් පොදු සතුරාව හදුනාගැනීම |අපි ලෑස්ති ද? 

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

|බණ කියන අය |තුච්ඡ කතා

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මට වෙසක් කියන්නෙ ඔබේ පරිනිර්වාණය

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මේ දවස්වල ගෙදර රණ්ඩුද?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

‌‌‌බෞද්ධයකු වන්න උත්සාහ ගන්න එපා

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

සාසනික දුර්ගන්ධය වහනය වන සුළි සුළඟ

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

දෙදහස් දහනවයට සමුදීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මේ රටේ තරුණ පරම්පාරාව මෙච්චර ඇන්දෙන්නෙ ඇයි?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ගැහැණිය වහළියක නොවේ.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන