අකාලික සඳ එළියක සිහිලස

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

බුද්ධ පූජාව සහ අනෙකා ඉවසීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

පුරවැසියෙක් වෙන්න| පාවා නොදෙන්න.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

යාපනේ පුස්තකාලයත් තාම ගිනි ගන්නව.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ආවේගය‌ට සිහියෙන්....

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මෙහෙම රටක අපට ආදර්ශ දෙන්නෙ කවුද?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ඒ අය මේ වගේ බණ කියන්නෙ ඇයි?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

රනිල්, ප්‍රශ්නය මිස උත්තරය නොවේ.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

දුර සිට සුවඳ බලමි.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මිනිසුන්ගේ බැබලීමේ ආශාව

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

හෙට ඉදන්වත්....

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ව්‍යසන සහ අපි

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ජාතිවාදය සහ ඉන් මිදීමේ මග.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ත්‍රිපිටක පෙරළීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

අපිත් දවසක යනවා ලී කූඩුවේ

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

සාමයේ වේදනාව බරපතලයි.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ පනත

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

එන්න සැප ගන්න - දුක් වෙන්න

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

එයා කොච්චර පව් ද? - Women's Day

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ශ්‍රී පාද සාහිත්‍ය

පොඩි සාදුගෙ ලියමන