කොම්පියුටර් ගේම් එකක් හැදුවොත්…. දෙන්නං රුපියල් ලක්සයක්….

හමා ගේ බ්ලොගය

කොම්පියුටර් ගේම් එකක් හැදුවොත්…. දෙන්නං රුපියල් ලක්සයක්….

හමා ගේ බ්ලොගය

තුඃ නොදකින් උබුන්ටු….

හමා ගේ බ්ලොගය

තුඃ නොදකින් උබුන්ටු….

හමා ගේ බ්ලොගය

පුංචි කාලෙ ගහපු dos ගේම්ස් ආයෙමත් ගහන්න…..

හමා ගේ බ්ලොගය

පුංචි කාලෙ ගහපු dos ගේම්ස් ආයෙමත් ගහන්න…..

හමා ගේ බ්ලොගය

සිංහල ඕමි 2 හදන්න Allegro ගේම් එන්ජිම….

හමා ගේ බ්ලොගය

සිංහල ඕමි 2 හදන්න Allegro ගේම් එන්ජිම….

හමා ගේ බ්ලොගය

අන්තිම කැමති පත්‍රය

හමා ගේ බ්ලොගය

අන්තිම කැමති පත්‍රය

හමා ගේ බ්ලොගය

යුනිකෝඩ් එන්න කලින් හමා ලියපු කොක්ක (Hook before the Unicode)

හමා ගේ බ්ලොගය

යුනිකෝඩ් එන්න කලින් හමා ලියපු කොක්ක (Hook before the Unicode)

හමා ගේ බ්ලොගය

හමාගේ විනාඩි පහේ වයිරස් එක….. ( 2 කොටස )

හමා ගේ බ්ලොගය

හමාගේ විනාඩි පහේ වයිරස් එක….. ( 2 කොටස )

හමා ගේ බ්ලොගය

හමාගේ විනාඩි පහේ වයිරස් එක….. ( 1 කොටස )

හමා ගේ බ්ලොගය

හමාගේ විනාඩි පහේ වයිරස් එක….. ( 1 කොටස )

හමා ගේ බ්ලොගය

සිහාන් මිහිරංග ගේ අලුත්ම විසුවල් එක….

හමා ගේ බ්ලොගය

සිහාන් මිහිරංග ගේ අලුත්ම විසුවල් එක….

හමා ගේ බ්ලොගය