අසාමාන්‍ය සිදුවීම්

යට ගිය දවස -

අසාමාන්‍ය සිදුවීම්

යට ගිය දවස -

රූපයට රැවටෙන්න එපා

යට ගිය දවස -

රූපයට රැවටෙන්න එපා

යට ගිය දවස -

දෙවැනි ලෝක මහා යුද්ධයේ ප්රාථම අඥාව

යට ගිය දවස -

දෙවැනි ලෝක මහා යුද්ධයේ ප්‍රථම ආඥාව...

යට ගිය දවස -

ජාති පච්චයා ජරා මරණං සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සපුයාවාසා සම්භවන්තී

යට ගිය දවස -

ජාති පච්චයා ජරා මරණං සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සපුයාවාසා සම්භවන්තී

යට ගිය දවස -