ඇය නෙමේ !

ගරුවගේ Mix එක

මල් !

ගරුවගේ Mix එක

දුර ගෙවල්

ගරුවගේ Mix එක

රහස

ගරුවගේ Mix එක

-නුඹේ ආදරේ හැටි-

ගරුවගේ Mix එක

වැහි බිංදු !

ගරුවගේ Mix එක

ආදරේ !

ගරුවගේ Mix එක

එනතුරා ඔබ !

ගරුවගේ Mix එක

කියන්න !

ගරුවගේ Mix එක

ශීතයේ මම !

ගරුවගේ Mix එක

ඔහු සහ ඇය

ගරුවගේ Mix එක

– මගේ මැජික් –

ගරුවගේ Mix එක

වැස්ස !

ගරුවගේ Mix එක

මුහුදු සුළං !

ගරුවගේ Mix එක

උසම කඳු මුදුනක !

ගරුවගේ Mix එක

වසන්ත !

ගරුවගේ Mix එක

කටු !

ගරුවගේ Mix එක

චෙරි !

ගරුවගේ Mix එක

අදුසුමන් !

ගරුවගේ Mix එක