සමාවෙන්න: වෙන පිරිවිතරයකින් 5

Sinhala story Blog

සමාවෙන්න: වෙන පිරිවිතරයකින් 4

Sinhala story Blog

සමාවෙන්න: වෙන පිරිවිතරයකින් 3

Sinhala story Blog

සමාවෙන්න: වෙන පිරිවිතරයකින් 2

Sinhala story Blog

සමාවෙන්න: වෙන පිරිවිතරයකින්

Sinhala story Blog

කිබිසිනි – නිමාව

Sinhala story Blog

කිබිසිනි – නිමාව

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -ඔවුනට වඩා යමක් දන්න මම ඇයි ඔවුනට අවනත විය යුත්තේ

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -ඔවුනට වඩා යමක් දන්න මම ඇයි ඔවුනට අවනත විය යුත්තේ

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -දැන් මොකද කරන්නෙ?

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -දැන් මොකද කරන්නෙ?

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -හවුල් වෙලා කරන වැඩක් හරියාවි

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -හවුල් වෙලා කරන වැඩක් හරියාවි

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -මෙහෙම වෙන්න ඉඩ දීලා ඔබ බලාගෙන ඉන්නවා ද?

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -මෙහෙම වෙන්න ඉඩ දීලා ඔබ බලාගෙන ඉන්නවා ද?

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -පරණ වුනාට මේවයෙ අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -පරණ වුනාට මේවයෙ අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -ඇයත් නොදත් තනිකමකින්

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -ඇයත් නොදත් තනිකමකින්

Sinhala story Blog

කිබිසිනි -ගොඩක් පවුල් මෙහෙම තමයි

Sinhala story Blog