දාවිත්

Monsoon Moon

ද්වයින්වෙන් නම් ශුද්ධවර පෙම්වතී

Monsoon Moon

ද්වයින්වෙන් නම් ශුද්ධවර පෙම්වතී

Monsoon Moon

හේමාවෙනි, පෙමිනි.

Monsoon Moon

!

Monsoon Moon

පසන් නම් සුපසන් කව

Monsoon Moon

ඒ ගැඹුරු මඳහස

Monsoon Moon

Arnav ….. ! ආනෆ් ….. !

Monsoon Moon

ඔව්, ඉතින්, මේ ඒ මොහොත…

Monsoon Moon

කළු වළලු

Monsoon Moon

දහ අටට !!!

Monsoon Moon

සහෝදරයා !

Monsoon Moon

මාතලං

Monsoon Moon

මතක මත…මතක මත.

Monsoon Moon

සදාකාලික තරුණිය

Monsoon Moon

ආදරය සොයන බත්තලංගුණ්ඩුව

Monsoon Moon

මැයි මල් සිලිටි පෙති මත

Monsoon Moon

ම්‍යු​ගේ සැමරුම් සුවඳක

Monsoon Moon

දුෂ්ටයා ලිට්මස් පරීක්ෂණයෙන් සමත්ද?

Monsoon Moon

මෝසම් දෙකිඳ

Monsoon Moon