වියරු සොබාදහම

Darshanaගේ සටහන

මමත් ආසයි!

Darshanaගේ සටහන

විශ්වවිද්‍යාලයේ අන්තිම දවස

Darshanaගේ සටහන

හිඟන්නා

Darshanaගේ සටහන

මැණිකෙ

Darshanaගේ සටහන

උබුන්ටු 12.4 මත සිංහල ස්ථාපනය (How to install sinhala on Ubuntu 12.4)

Darshanaගේ සටහන

ගණිතය විරහ වුන මම.....

Darshanaගේ සටහන

මගේ කෝච්චි කතාව මෙහෙමයි.

Darshanaගේ සටහන

අලගල්ල සොබා සුවිසැරිය

Darshanaගේ සටහන

බාගෙට පිරුන වතුර වීදුරුව

Darshanaගේ සටහන

සක්වල සවාරිය - දොරට වැඩුම

Darshanaගේ සටහන

පොළොන්නරු චාරිකාව හා විභාග සාප්තැම්බරය

Darshanaගේ සටහන

අපූරු ලවු ලෙටර් එක :P

Darshanaගේ සටහන

සිතාගත නොහැකි ජීවිතය...

Darshanaගේ සටහන

සිතට දැනුන සිතුවිල්ලක්

Darshanaගේ සටහන

පහුගිය ටිකේ කාලය ගෙවුන හැටි.

Darshanaගේ සටහන

කෘතීම ජීවිතය

Darshanaගේ සටහන

කිතුල්ගලදි ඇඩ්වෙන්චර් අත්දැකීමක්........

Darshanaගේ සටහන