දුන්නැත්තන් ඉතින් දන්නවානේ අපායට තමයි….

View Of Ash

ඉරාජ්, විකී, රොහින්යා හා ලිබරල් වමක අවශ්‍යතාවය - Iraj, Vicky, Rohingya & place for left wing liberal

මාතලන්

වි.සී. ලොක්කට එන්න කියාපිය, මේවට උත්තර දෙන්න කියාපිය,

View Of Ash

පරමාණු,  අණු හා දෙවියන් වහන්සේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උතුර දකුණ සහෝදරත්වයේ ශූරතාව ආනන්දයට

The Papare

ආගම දහම හා සංස්කෘතිය - 4

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය