හිතේ අමාරු වලින් ඇතිවන විෂාදයෙන් මිදෙන හැටි

Thambaru Wijesekara's Blog

සිංහල බෞද්ධයනට දිනා ගැනීමට ඇති දේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ක්‍රිස්තියානිය රාජ්‍යාගම වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිරිසේනගේ අපාය සහායක මිත්‍රයෝ - Friends you should get rid of

මාතලන්

කාලෙට ගැලපෙන්න බුදු දහම මාර්කට් වීම

Thambaru Wijesekara's Blog

නාථ දෙවියන් හා ක්‍රිස්තියානි කට්ටඩියන්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රොමිලා තාපර්ගේ ජාති

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලයන් පාලනය කරන ඇංග්ලිකන් ක්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කොස් කොළ වහළු කවනා අම්බරුවෝ හා නින්දෙන් ඇහැරුනු බෙල්ලන්විල හාන්දුරුවෝ...

මාතලන්

නිවන අත්කර ගැනීමට හැකි දෙයක් නො වේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුස්ලිම් දේශපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඊනියා ස්වොත්තමවාදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වරායේ නත්තල් ගහ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අෂ්රොෆ්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

1915 මුස්ලිම් ප්‍රහාරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වරෙං මචං යමං නිවං - Lets Go Nivan

මාතලන්

දෙමළ මුස්ලිම් බෙදීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය