විභජජවාදී ආභිධර්මික සම්භාෂණය සහ වහරහ හාමුදුරුවෝ

අමිල සුව

ගිහිවත, පැවදිවත සහ නිවන

අමිල සුව

දෙවියන් වහන්සේ හා මනස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දානය, සම්බල හා කසීර - Alms giving, Sambol & Sahan Kaseera

මාතලන්

තම්බි මරක්කල, දෙමළ හින්ගල හා මහසෝන් තලෙයිබාන්

මාතලන්

ඊනියා ඉස්ලාම් භීතිකාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බයිලා ගසා සංහිදියා ඇති කළ නොහැක - Swansong of Sirisena

මාතලන්

වඳ පෙත්ත හා ගොන් හැත්ත - Pills for bulls

මාතලන්

දුන්නැත්තන් ඉතින් දන්නවානේ අපායට තමයි….

VIEW OF ASH

දුන්නැත්තන් ඉතින් දන්නවානේ අපායට තමයි….

View Of Ash