අදේවවාදින්ගේ විසංවාදය

Obata Islam

ලිබරල් සෙකුලර්වාදය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

Obata Islam

අල් කුර්ආනය යනු කුමක් ද ?

Obata Islam

හවා එදිරිව හුදා: අදේවවාදි මිත්‍යාවන්

Obata Islam

හිජාබ් නීතිය පීඩාකාරී වන්නේ කුමන ආකාරයෙන් ද?

Obata Islam

හදීස් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ මනසට බලපාන රෝග

Obata Islam

මැක්‍රොන් ඉස්ලාමයට සමච්චල් කරන කාටූන් ශිල්පීන් ආරක්ෂා කරන අතර ඔහුව සමච්චල් කරන කාටූන් ශිල්පීන්ට එරෙහිව නඩු පවරයි

Obata Islam

Test 2

Obata Islam

Test 3

Obata Islam

අල් ට(ත)ක්යා පිළිබඳ විග්‍රහයක්

Obata Islam

විනිශ්චය දිනය පිළිබඳව ඉස්ලාමය පවසන්නේ කුමක්ද?

Obata Islam

නබිතුමනි …! මට සමාවෙන්න

Obata Islam

ෆේමන් වරියන් සහා මුස්ලිම් කාන්තාවන්

Obata Islam

ෆේමන් වරියන් සහා මුස්ලිම් කාන්තාවන්

Obata Islam

වක්තෘ මුහම්මද්ﷺ තුමාණන්ගේ ප්‍රකාශයන් සඳහා උදාහරණයන්

Obata Islam

ප්‍රසිද්ධ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයෙකු ඉස්ලාමය වැලද ගනී

Obata Islam

අන්තර්ජාතික නාස්තික වාදීන් සමග මුස්ලිම් අයගේ විවාදය

Obata Islam

මස්තිෂ්කය පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්

Obata Islam