සයිබර් මොබ් එකකට මැදිව

ප්‍රජා

ඡන්දෙ මොකක් වෙයිද මචං

ප්‍රජා

2022දිත් නැවතත් බස් 50ක් විතර කළා නම්, අපි පසුගිය අවුරුදු 32 තුළ ඉගෙනගත් පාඩම් මොනවාද?

ප්‍රජා

රාජ්‍ය අංශයේ පුරප්පාඩු අභ්‍යන්තර තුලනය මගින් පියවීම

ප්‍රජා

රාජ්‍ය අංශයේ පුරප්පාඩු අභ්‍යන්තර තුලනය මගින් පියවීම

ප්‍රජා

මැතිවරණ වියදම් පාලන පනත අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණයට වියදම් කළ හැකි ආකාරය

ප්‍රජා

මැතිවරණ වියදම් පාලන පනත අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණයට වියදම් කළ හැකි ආකාරය

ප්‍රජා

අද මට හෙට ඔබට

ප්‍රජා

අද මට හෙට ඔබට

ප්‍රජා

‘බඹරා’ වැල්ලේ කැරකෙන්නේ කාටද?

ප්‍රජා

‘බඹරා’ වැල්ලේ කැරකෙන්නේ කාටද?

ප්‍රජා

‘හොරු අල්ලමු තේමාව’ වෙනුවට ‘පළිගනිමු’ ඉදිරියට

ප්‍රජා

‘හොරු අල්ලමු තේමාව’ වෙනුවට ‘පළිගනිමු’ ඉදිරියට

ප්‍රජා

පාසල්වලට බස් බෙදීම සම්පත් නාස්තියක්

ප්‍රජා

පාසල්වලට බස් බෙදීම සම්පත් නාස්තියක්

ප්‍රජා

PDF ප්‍රශ්නය

ප්‍රජා

PDF ප්‍රශ්නය

ප්‍රජා

කඩතොලු විකට්ටුවක දැවී, නොදැවී බැට් කරන වික්‍රමසිංහ

ප්‍රජා

කඩතොලු විකට්ටුවක දැවී, නොදැවී බැට් කරන වික්‍රමසිංහ

ප්‍රජා

බස් එලෝන ළමයි හා අධ්‍යාපන චාරිකා

ප්‍රජා