අනුර කුමාරගේ පරිවර්තනය

ප්‍රජා

නාන් පෙට්ට මකන් (මා හැදූ පුතා)

ප්‍රජා

නොවැම්බර් 02 ඇසුරෙන් මොබ් ප්‍රචණ්ඩත්වයේ හැඩතල

ප්‍රජා

බල අරගලයට බල අරගලය කියමු

ප්‍රජා

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයට අලුතෙන් එකතු වූ සංවරණ හා තුලන

ප්‍රජා

Where is justice for child victims in Sri Lanka? Three stories for adults

ප්‍රජා

ඒඩ්ස් මාරාන්තිකද? නැත

ප්‍රජා

ඔයිල් පැල්ලමේ වික්‍රමය

ප්‍රජා

බදු විතරද? රජයේ බර එතකොට?

ප්‍රජා

මිථ්‍යාදෘෂ්ටික වාමවාදයට පිළිතුරක්

ප්‍රජා

ඉතින් ජිනීවාවලින් මොකෑ උනේ?

ප්‍රජා

මං දැන් පොහොට්ටුවෙද?

ප්‍රජා

ළමා දිනය හා ගුරු දිනය මහජන මුදල් රුපියල් බිලියනයක නාස්තියක්

ප්‍රජා

මොනවද බදුගෙවන මට රජයෙන් ලැබිල තියෙන්නෙ?

ප්‍රජා

ධනවත් වසල පැළැන්තිය හා බදු

ප්‍රජා

හැත්තැ හතර අවුරුද්දෙ කතාව

ප්‍රජා

බදු වැඩි කිරීම වැරදිද?

ප්‍රජා

ලංකාව දිළිඳුම රටක් බවට පත්වෙලාද?

ප්‍රජා

ළමයින්ට උද්ඝෝෂණවලට සහභාගී වන්නට පුළුවන්ද?

ප්‍රජා