අගති විරහිතව “ආණ්ඩුවේ බෝඩිමට” යැවීම

egalahandiya

සිංහල බෞද්ධ කරන්දෙනිය හා ප්‍රාග්ධනය ගමට ඒම.

egalahandiya

ඉගල් කන්ද, නොමිලයේ වයි ෆයි හා දැනුම් සංස්කෘතියක්

egalahandiya

ඉගල හංදිය

egalahandiya