කම්පියුටරයේ power cable එක එහි adapter එකට හොදින් සවිවීමේ වැදගත්කම.

පිවිතුරු සිතුවිලි

ඔබ බ්ලොග් ලියන්නෙක්ද?එහෙනම් පොඩ්ඩකට මේ පැත්තට ඇවිත් යන්න.

පිවිතුරු සිතුවිලි

දුරකථන බිල හරි අඩකින් අඩු කිරීමේ මග

පිවිතුරු සිතුවිලි

ඔබ සිටිය යුතුම facebook සමූහ 7ක්.

පිවිතුරු සිතුවිලි

සබන් දැමීමට පොල් කටුවක් භාවිතා කිරීමේ වැදගත්කම.

පිවිතුරු සිතුවිලි

මන්දගාමී වූ පරිගණකය නැවත වේගවත් කරමු

පිවිතුරු සිතුවිලි

සබන් කුඩු භාවිතය අවම කරමුද?

පිවිතුරු සිතුවිලි

Data ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්.

පිවිතුරු සිතුවිලි

පොල්තෙල් වලින් සපත්තු පොලිෂ් කරමුද?

පිවිතුරු සිතුවිලි

කොලර් එකේ බැදෙන කුණු ඉවත් කිරීමේ පහසු ක්‍රම…..

පිවිතුරු සිතුවිලි

සබන් නිශ්පාදනය ගැන දැනගනිමු.

පිවිතුරු සිතුවිලි