පිපෙන්න මේ වැව තැනුවේ නුඹටයි.....

කටුසු හදවත

පිපෙන්න මේ වැව තැනුවේ නුඹටයි.....

කටුසු හදවත

නිවන

කටුසු හදවත

නිවන

කටුසු හදවත

බාඳුරා

කටුසු හදවත

බාඳුරා

කටුසු හදවත

ජීවිතේම නුඹ අරගෙන යන්න ගියා වැනි...

කටුසු හදවත

ජීවිතේම නුඹ අරගෙන යන්න ගියා වැනි...

කටුසු හදවත

ලේ නහර ඇට මිඳුලු විනිවිද රිදුම්දෙන හැඟුමක්ද ප්‍රේමය......

කටුසු හදවත

ලේ නහර ඇට මිඳුලු විනිවිද රිදුම්දෙන හැඟුමක්ද ප්‍රේමය......

කටුසු හදවත

දෙවු මවුන් නුඹ තුරුළු කරගෙන​ පොවනවද දෙතනේ කිරී

කටුසු හදවත

දෙවු මවුන් නුඹ තුරුළු කරගෙන​ පොවනවද දෙතනේ කිරී

කටුසු හදවත

වෙලා මගේ හිත සිනාවකින් තව හිනාවියන් කලු... හිනාවියන්.

කටුසු හදවත

වෙලා මගේ හිත සිනාවකින් තව හිනාවියන් කලු... හිනාවියන්.

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

මම නුඹේ... නුඹ මගේ... අපි අපේ විතරනම්

කටුසු හදවත

මම නුඹේ... නුඹ මගේ... අපි අපේ විතරනම්

කටුසු හදවත

පහන් කණුව​

කටුසු හදවත