හෙමින් ඇවිද යමු මලින් සැරසි බිම ප්‍රේම ගායනා නිමා නොවේ...

කටුසු හදවත

Enough is enough....

කටුසු හදවත

නන්නං

කටුසු හදවත

සදාකාලික ප්‍රේමයක්නම් කවද හරි අත් හැරෙනවා....

කටුසු හදවත

ප්‍රියේ නුඹම උපනුපන් ජාති හමුවේවා....

කටුසු හදවත

සත්තයි නුඹ ඇවිදින් සෙවනැල්ලක් සේ....

කටුසු හදවත

අපි හැමෝම තකතීරුවෝ....

කටුසු හදවත

හිනා අමතකව ගිය මට හීනයක්ද තාමත් ඔබ....

කටුසු හදවත

මට සවි නොමැත ඔබ මා ගිය පසු එන්න....

කටුසු හදවත

ඔබෙන් නෙත් ලැබූවේ හේමන්තකාලේ....

කටුසු හදවත

හෙලන වැහිකැට ගණිනු හැකිනම් ආදරෙයි එපමනකි මං....

කටුසු හදවත

සඳ ඉතින් මම ගිහින් එන්නද නොකියාම කිසිවක්..

කටුසු හදවත

සඳ හෙමින් බැස යන්න....

කටුසු හදවත

අහසනම් දුරයි... සඳ නේන වග සැබැයි...

කටුසු හදවත

සඳක් හොරෙන් මම අරන් ආවවග ඔවුන් දකීවිද රාත්‍රීයේ....

කටුසු හදවත

මගේ අරුම පෙම් අංගනා....

කටුසු හදවත

මුලු ලොව මට ඇත ඔබ ලඟ සිත සුව යහනෙ නිදී.....

කටුසු හදවත

පෙම් පුදසුන මං තැබුවේ අසෙනිය මල් දෝතයි....

කටුසු හදවත

දේවදාර තුරු පාමුල තාම මම හිඳිමි තනිවම....

කටුසු හදවත

ප්‍රේමයේ අස්වැන්න....

කටුසු හදවත