අධ්‍යාපනයට අදාළව, උල්ලංඝණීය නීති අණ – පනත් සහ සාධනීය චක්‍රලේඛ.

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

අධ්‍යාපනයට අදාළව, උල්ලංඝණීය නීති අණ – පනත් සහ සාධනීය චක්‍රලේඛ.

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අරමුණු.

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අරමුණු.

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

ජාතික අරමුණු වෙත එළඹීම සඳහා අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ලබා දිය යුතු ප්‍රමිතීන් 60..

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

ජාතික අරමුණු වෙත එළඹීම සඳහා අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ලබා දිය යුතු ප්‍රමිතීන් 60..

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමය අධ්‍යාපනයේ සැබෑ අරමුණු වනසයි..

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමය අධ්‍යාපනයේ සැබෑ අරමුණු වනසයි..

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

යහපාලනයක් සඳහා වන ප්‍රමිතියකින් යුතු මානවයෙකු බිහි වන අධ්‍යාපනයක් තුළින් දරුවාට සපයන අවම පොදු නිපුනතා 5..

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

යහපාලනයක් සඳහා වන ප්‍රමිතියකින් යුතු මානවයෙකු බිහි වන අධ්‍යාපනයක් තුළින් දරුවාට සපයන අවම පොදු නිපුනතා 5..

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

යහපාලනය සහ අධ්‍යාපනය.

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි

යහපාලනය සහ අධ්‍යාපනය.

සෑම දරුවකුම ඔප කළ යුතු මැණිකකි