විජය පත්තර මතක

ඩ්‍රැකී

හිත නිවන ගී - මෙවර, වට ම ගිහිං ගෙට ම...

ඩ්‍රැකී

නීලකළපුව

ඩ්‍රැකී

පැන්ඩිස් මී වදය බේරා ගත් හැටි

ඩ්‍රැකී

ශතයක අගය!

ඩ්‍රැකී

වෙතාල කථා - 7 තරඞ්ගය

ඩ්‍රැකී

බ්‍රයන්ගේ ජීවිතය...

ඩ්‍රැකී

යුද්ධ කතා සහ ප්‍රේම කතා

ඩ්‍රැකී

 වෙතාල කථා - 6 තරඞ්ගය

ඩ්‍රැකී

පුදුම පහුරු ගමන

ඩ්‍රැකී

විරකෝචා

ඩ්‍රැකී

වෙතාල කථා - 5 වන තරඞ්ගය

ඩ්‍රැකී

වැඩ පහසු කරන, කාලය ඉතිරි කරන...

ඩ්‍රැකී

සිත නිවන මෙලඩි

ඩ්‍රැකී

වෙතාල කථා - 4 තරඞ්ගය - ශනිදා දහයට!

ඩ්‍රැකී

අංගොනෝනගෙ දේශනාව

ඩ්‍රැකී

වෙතාල කථා - 3 තරඞ්ගය (ශනිදා දහයට (විතර) !)

ඩ්‍රැකී

වෙතාල කථා - 2 තරඞ්ගය (ශනිදා දහයට!)

ඩ්‍රැකී

වේතාල කථා - 1 තරඞ්ගය (ශනිදා දහයට!)

ඩ්‍රැකී

වැල කෑ පබිලා - ශනිදා දහයට!

ඩ්‍රැකී