බඩු පෙට්ටියක කොළඹට ගිය ගමනක්

ඩ්‍රැකී

ඇතිවන උපද්‍රව සහ උපද්‍රව ඇතිවේයැයි ඇතිවන භය නැති කරගන්නේ කොහොමද? - 2018 වෙසක් කළාපයෙන්

ඩ්‍රැකී

ඇතිවන උපද්‍රව සහ උපද්‍රව ඇතිවේයැයි ඇතිවන භය නැති කරගන්නේ කොහොමද? - 2018 වෙසක් කළාපයෙන්

ඩ්‍රැකී

රොසෙට්ටා පාෂාණය - අවසාන කොටස

ඩ්‍රැකී

යුද්ධයේ ජයග්‍රහණ?

ඩ්‍රැකී

බඩු පෙට්ටියක කොළඹට ගිය ගමනක්

ඩ්‍රැකී

යුද්ධයේ ජයග්‍රහණ?

ඩ්‍රැකී

මෞයි ගැන කතා - පොලිනීසියානු / මඕරි ජනකතා

ඩ්‍රැකී

තක්කඩියන් ගැන ජනකතා...

ඩ්‍රැකී

බෙදුම්වාදය

ඩ්‍රැකී

රොසෙට්ටා පාෂාණය - 2 වන කොටස

ඩ්‍රැකී

ළමා කවි තුනක් පිටුපස සැඟවුනු ඉතිහාසය...

ඩ්‍රැකී

ඉස්කෝලෙ මහත්තුරු සහ තවත් කතා

ඩ්‍රැකී

අන්දිරිස් කිත්තා, පරංගි සහ ගමට නමක්

ඩ්‍රැකී

ළමා කවි තුනක් පිටුපස සැඟවුනු ඉතිහාසය...

ඩ්‍රැකී

ජනාධිපතිවරණ ශබ්දකෝෂයෙන්...

ඩ්‍රැකී

තක්කඩියන් ගැන ජනකතා...

ඩ්‍රැකී

අලි ප්‍රහේලිකා... පළවෙනි කොටස

ඩ්‍රැකී

වෙසක් කළාපය - වසලයෙකුගේ ලක්ෂණ (වසල සූත්‍රය ඇසුරින්)

ඩ්‍රැකී

කාලිදාස ගෙ කතාවක්

ඩ්‍රැකී