කකා ගියා,මොකක්ද ගියේ?????????18+Terms in short.

හිම පියලි

එම්බා යුවතිය….පමා වැඩියි ඔබ,hey girls…you are too late.

හිම පියලි

Sri Lankan girls with blue films?ලංකාවේ කෙල්ලෝ වැල හංගන්නේ කොහේද?

හිම පියලි

දැන් එතකොට ‍ෆිල්ම් එක කොහොමද? How about the movie?

හිම පියලි

තුන්කොන් සටන ඇරඹේ.Triangle of Love

හිම පියලි

රාවණා සීතා හා කැඩිල්ල.Ravanna,Seetha and bow.

හිම පියලි

cheating teachers ලංකාවේ ගුරු හොරු.

හිම පියලි

අපේ ගුරුතුමා යයි තාමත් ඉස්කෝලේ.narrow minded teachers

හිම පියලි

අපේ ගුරුතුමා යයි තාමත් ඉස්කෝලේ.narrow minded teachers

හිම පියලි

what girls really need? ස්ත්‍රී ජාතී නැත විශ්වාසේ.

හිම පියලි

මහා නාලාගිරි දමනය.Nalagiri and politics

හිම පියලි

ඇටේ එක්ක වැඩේ. Jackfruit in Sri Lanka

හිම පියලි

සෙනසුරු අපලය හෙටයි.Saturn,what will be will be?

හිම පියලි

මගේ බඩේ ගායට අනුන්ට බඩ යාම.journalist’s self esteem.

හිම පියලි

eat and die,කාපල්ලා, කාලා නැහිය

හිම පියලි

I don’t know why?එහෙම වෙන්නේ ඇයි?or I do know why?

හිම පියලි

nature of Love ආදරයේ හැටි

හිම පියලි

what is the height of the world trade center?ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ උස කීයද?

හිම පියලි

Damsel in distress,හොඳ ගෙඩි පණුවො කන්නේ ඇයි?

හිම පියලි

බිස්කට් හොරුන්ගේ පළි ගැනීම

හිම පියලි