10.බුදු අම්මියෝ……බීලා හමාරයි…..

hithuwakkari

10.බුදු අම්මියෝ……බීලා හමාරයි…..

hithuwakkari

පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ…..

hithuwakkari

පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ…..

hithuwakkari

9.එයා මට ඇහෙන් කිව්වා අනිත් පැත්තේ අයිනේ වාඩි වෙන්න කියලා

hithuwakkari

9.එයා මට ඇහෙන් කිව්වා අනිත් පැත්තේ අයිනේ වාඩි වෙන්න කියලා

hithuwakkari

8 කොටස – ….කාටවත් කියන්නේ නැතුව කෙල්ලෙක් වෙලා ඔහොම එනවද? බෙහෙතකට කියල හරි ඉන්නෙත් එච්චරයි…

hithuwakkari

8 කොටස – ….කාටවත් කියන්නේ නැතුව කෙල්ලෙක් වෙලා ඔහොම එනවද? බෙහෙතකට කියල හරි ඉන්නෙත් එච්චරයි…

hithuwakkari

7 කොටස- කියාරා ඔෆ් ලයින් ගිය එකයි මට තිබ්බ අව්ල .. මොකද? මම නම්බර් එක දුන්න ගමන්මනේ…ගියේ

hithuwakkari

7 කොටස

hithuwakkari

7 කොටස- කියාරා ඔෆ් ලයින් ගිය එකයි මට තිබ්බ අව්ල .. මොකද? මම නම්බර් එක දුන්න ගමන්මනේ…ගියේ

hithuwakkari

6 කොටස

hithuwakkari

6 කොටස – ඔයාට ගර්ල් ෆ්රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැත්ද??? හිතන්නත් බැ……

hithuwakkari

5 කොටස – අප්පේ අද තමයි යහන්ගත වෙන්නෙ නැතුව පාඩම අහගෙන හිටියේ…නැත්නම් කෙල්ල ත් නැ සල්ලිත් නැ සනීපත් නැ…

hithuwakkari

5 කොටස

hithuwakkari

4 කොටස – මට මේ ක්ලාස් එකේ යාලුවොත් නැ අශි…ඉන්න ගර්ල්ස්ලව මම දන්නෙත් නැ….දන්නේ නැති දෙයක් අහගන්නවත්…

hithuwakkari

4 කොටස

hithuwakkari

3 කොටස – මොකද ඉක්මන් උනේ නැත්නම් වෙන කොට්ටෝරුවෙක් මේ කෙසෙල් ගහට සොරි මගේ සුදු හදුන් ගහට කොටනවා කියල මම දන්නවා…..

hithuwakkari

3 කොටස

hithuwakkari

2 කොටස

hithuwakkari